Kuva-albumi / Puutavara-autot / Karsoppa, mikä maavara on tässä maastokelpoisessa puutavara-autossa-
Karsoppa, mikä maavara on tässä maastokelpoisessa puutavara-autossa-

Karsoppa, mikä maavara on tässä maastokelpoisessa puutavara-autossa-

Lisätty: 17 Tammikuu 2016

Arvostele ( 0 )

Share |

Kommentit

8.2.2. Pyöreä puutavara ja pakkaamaton sahatavara
Lastin jakautumista koskevia yleisiä periaatteita on noudatettava, ja samalla on tärkeää varmistaa,
että lasti tuetaan etupäätyä vasten aina kun mahdollista.
Kiristimellä varustettujen kettinkien tai sidontavöiden käyttö on suositeltavaa, ja kaikki sidokset
on tarkistettava ja niiden kireydestä huolehdittava koko kuljetuksen ajan. Kaikkien sidosten sidontakapasiteetin
on oltava vähintään 1 600 daN ja esikiristyksen vähintään 400 daN. Itsekiristyvän
kiristinmekanismin käyttö on suositeltavaa.
Kuorma ja sidokset on tarkistettava erityisesti metsäautotieltä yleiselle maantielle siirryttäessä.
Etupäädyn ja takalaidan varaan ajoneuvon pituussuuntaan nähden poikittain pinotun puutavaran
kuljettaminen ei ole suositeltavaa. Puutavara on turvallisempaa kuljettaa pitkittäin useissa omien
pystytukiensa (pankkojensa) varassa olevissa osioissa.
Pitkittäin pinoaminen
Pinon ulkoreunalla olevien tukkien tai puutavaran on oltava ainakin kahden pystytukiparin (pankkoparin)
varassa. Pylväiden on oltava riittävän lujia, jotta niillä estetään kuljetuksen leveneminen
yli sallittujen rajojen, vaikka kuormaan kohdistuu 0,5  g:n sivuttaiskiihtyvyys. Puutavara, jonka
pituus jää alle kahden pankon välisen etäisyyden, on sijoitettava kuorman keskelle, ja tukit on sijoitettava
mieluiten peräkkäin ja limittäin niin, että kuormasta tulee tasapainoinen. Tukkien päiden
täytyy ulottua ainakin 300 mm pankkojen yli.
Pyöreän puutavaran kuljettaminen
Pinon ulkoreunalla olevat tukit eivät saa olla pankkoja korkeammalla. Pinon keskellä olevien tukkien
päiden on ulotuttava reunatukkeja pidemmälle, jotta kuorma on viimeistelty ja se saadaan
kiristettyä riittävästi sidoksilla oheisen kuvan mukaisesti.
Puiden on levättävä kiilan tai hammastetun listan päällä.
58
Kuva 50: Oikein (vasemmalla) ja väärin (oikealla) kuormattu pyöreä puutavara
Ajoneuvoyhdistelmä, jossa vetoauto on varustettu etupäädyllä
Ensimmäisen puutavaraosion edessä kuljettajan hytin ja puutavaran välissä on oltava etupääty,
jonka lujuus on standardin EN  12642 luokan XL mukainen. Kuorma ei saa olla etupäätyä korkeampi.
Jokaisen kuorman osion (puutavarapinon) yli on kiristettävä ylisidokset tai vastaavat, jotka saavat
aikaan puutavaraan kohdistuvan pystysuuntaisen paineen ja joiden lukumäärä määräytyy seuraavasti:

a) vähintään yksi sidos, jos kuormaosiossa on kuorimatonta puutavaraa, jonka enimmäispituus
on 3,3 metriä;
b) vähintään kaksi sidosta, jos kuormaosion pituus on yli 3,3 metriä tai pituudesta riippumatta,
jos puutavara on kuorittua.
Ylisidokset on vedettävä (poikittain) jokaisen
kuormaosion etu- ja takasivupankkojen
välistä mahdollisimman symmetrisesti.
Ajoneuvoyhdistelmä, jossa vetoautoa ei
ole varustettu etupäädyllä
Jos ajoneuvossa ei ole riittävän lujaa etupäätyä
tai automaattisia kiristimiä, tarvitaan
useampia sidoksia; toisin sanoen kaksi
sidosta puutavaralle, jonka pituus on enintään
3 m, kolme sidosta puutavaralle, jonka
pituus on enintään 5  m, ja neljä sidosta,
kun pituus on yli 5 m.
Huomaa: Jos puutavarassa on lunta ja/tai jäätä, sidoksia tarvitaan useampia sen mukaan, paljonko
kitkaa on jäljellä.
Poikittain pinoaminen
Tasapohjaiseen ajoneuvoon poikittain pinottua puutavaraa ei ole mahdollista varmistaa riittävästi
tavanomaisilla kiinnitysmenetelmillä. Kokeilla on osoitettu, että poikittain pinottu puutavara käyttäytyy
äkkijarrutustilanteessa nestemäisen kuorman tapaan. Vanteet tai kettingit, jotka kulkevat
ristikkäin ajoneuvon etuosasta puutavaran yli perään, eivät ole hyväksyttävä kuormanvarmistusmenetelmä.

Kuva 51: Pyöreän puutavaran varmistaminen
59
Poikittain pinottua puutavaraa saa kuljettaa vain jäykkien sivuseinien tai häkkiseinien sisällä. Jälkimmäisessä
tapauksessa yksittäiset puut eivät saa mahtua häkkiverkosta läpi. Kuorma on jaettava
pitkittäissuunnassa osioihin jäykillä väliseinillä tai pylväillä. Yksittäisen osion pituus saa olla enintään
2,55 m, ja osiot on sidottava vähintään kahdella ylisidoksella, joiden esikiristys on vähintään
400 daN ja yksittäisen sidoksen sidontakyky vähintään 1 600 daN.
Kuva 52: Poikittain pinottua puutavaraa verkkolaitojen sisällä
8.2.3. Pylväät
Pitkien pylväiden ja kokonaisten tukkipuiden
kuljettaminen on puutavarakuljetusten erikoisalaa.
Kuorman pituuden aiheuttamat ongelmat
voidaan ratkaista ensinnäkin käyttämällä tavanomaista
puoliperävaunua siten, että kuorma
tulee takalaidasta yli. Tässä tapauksessa sovelletaan
periaatteessa samoja sääntöjä kuin normaalipituisen
puutavaran kuljetuksessa siten, että
ylimääräinen pituus otetaan huomioon tarvittavien
sidosten määrää ja lujuutta laskettaessa.
Useimmissa tapauksissa tämä ratkaisu ei kuitenkaan
tule kyseeseen, koska puut ovat niin pitkiä.
Tässä tapauksessa puut lastataan kahdelle kääntyvälle
alustalle, joista molemmissa on yksi
pankkopari. Yleensä käytetään apukärryä, joka on kiinni vetoajoneuvossa ainoastaan kuorman
varassa. Apukärryissä on tavallisesti ohjausakseli, joka ohjautuu mekaanisesti tai hydraulisesti
kuorman ja apukärryn välisen kulman perusteella. Vetoajoneuvo vetää apukärryä kuorman avulla,
mutta apukärryssä on omat jarrut. Varsinkin äkkijarrutustilanteissa ajoneuvon ja apukärryn jarrujen
on toimittava täsmälleen samanaikaisesti, jotta apukärrystä ei siirry suuria voimia kuorman
kautta vetoajoneuvoon. Tällaisen ajoneuvon asianmukainen kunnossapito on siis erittäin tärkeää.
Kuorma on varmistettava vähintään kahdella sidoksella jokaista pankkoparia kohti siltä varalta, että
yksi sidos irtoaa. Yksittäisten sidosten esikiristyksen on oltava vähintään stf = 750 daN. Molempien
pankkoparien ? etu- ja takapankkojen ? kohdalla esikiristyksen on oltava vähintään 2 000 daN.
Useissa maissa tällaiset kuljetukset vaativat erikoiskuljetusluvan. Samalla saatetaan edellyttää
monenlaisia lisätoimenpiteitä, kuten lisävaloja, vilkkuvaloja tai jopa saattajaa.
Lähettäjä kuormansidonta / EU / 18.1.2016

Kommentoi kuvaa

Kommentti:*
Nimi:*