Kuva-albumi / Puutavara-autot / Pankkomalleja.
Pankkomalleja.

Pankkomalleja.

Lisätty: 9 Huhtikuu 2013

Arvostele ( 0 )

Share |

Kommentit

LVM/LMA/jp 2013-03-27
Valtioneuvoston asetus
ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20
__________
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 1 luvun otsikko
sekä 2, 13, 19 a, 20, 21, 23?25, 27, 30 a, 30 c?30 e, 32, 32 a, 45, 46 ja 52 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 § asetuksissa 670/1997 ja 1243/2002, 13, 30 c ja 30 e §
asetuksessa 1243/2002, 19 a § asetuksessa 955/1993, 20, 21, 30 a, 30 d ja 46 § asetuksessa
670/1997, 23 § asetuksissa 531/1993, 533/2004 ja 1243/2002, 24 § asetuksissa 230/2002, 487/2009
ja 1227/2011, 25 § asetuksissa 230/2002 ja 1227/2011, 27 § asetuksessa 544/2003§, 32 §
asetuksissa 670/1997 ja 533/2004, 32 a § asetuksessa 821/2003, 45 § asetuksissa 291/1998,
1243/2002 ja 487/2009 sekä 52 § asetuksessa 1227/2011, sekä
lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 303/1996 ja 1227/2011,
uusi 7 momentti seuraavasti:
1 LUKU
Soveltamisala ja määritelmiäät
2 §
Määritelmiäät
1. Ajoneuvojen, ajoneuvoluokkien sekä ajoneuvon mittojen ja massojen määrittelyyn sovelletaan,
mitä ajoneuvolaissa ja sen nojalla säädetään. Ajoneuvon mittojen ja massojen määrittelystä
säädetään lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009
täytäntöönpanosta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen massojen ja mittojen
tyyppihyväksyntävaatimusten osalta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2007/46/EY muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1230/2012.
2. Lämpöeristetyllä ajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka kiinteät tai irrotettavat korirakenteet
ovat erityisesti varustetut tavaroiden kuljetukseen säädellyssä lämpötilassa ja jonka sivuseinät ovat
eriste mukaan lukien vähintään 45 mm paksut.
32. Kytkentämassalla tarkoitetaan kytkennässä sallittua hinattavan ajoneuvon todellista
kokonaismassaa. Puoliperävaunun, traktoriperävaunun ja keskiakseliperävaunun kytkentämassaan
ei kuitenkaan lueta vetoajoneuvon vetopöytään tai vetokytkimeen kohdistuvaa massaa.
43. Jakamattomalla kuormalla tarkoitetaan kuormaa, jota ei voida tiekuljetuksessa kohtuullisin
kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa kahteen tai useampaan kuormaan. Jakamatonta
kuormaa ei voida sen massan tai mittojen takia kuljettaa millään ajoneuvolla tai
ajoneuvoyhdistelmällä ylittämättä tiellä yleisesti sallittua massa- tai mitta-arvoa.
54. Ministeriöllä tarkoitetaan liikenne- ja viestintäministeriötä.
13 §
Ohjautuva akseli
1. Autossa ja perävaunussa, jolle ei ole säädetty muita erikseen ohjauslaitetta koskevia teknisiä
vaatimuksia ja jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia, ohjautuva akseli, joka on
varustettu kuljettajan paikalta käytettävällä tai automaattisesti toimivalla, ohjauksen suoraan
lukitsevalla laitteella, on pidettävä lukittuna ajettaessa yli 60 km/h nopeudella.
2. Jos ajoneuvon kaikki akselit ovat ohjaavia, ajoneuvon kulkuasennon on tavanomaisessa
liikenteessä oltava ajoradan suuntainen.
17 §
Liukuesteiden käyttö auton ja siihen kytketyn hinattavan ajoneuvon renkaissa
-------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Jos ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on yli 44 tonnia, vetävälle akselille tai vetäville
akseleille yhteensä kohdistuva massa on alle 18 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta,
vetoajoneuvo on 16 §:n 2 momentissa tarkoitettuna aikana varustettava laitteella, jolla voidaan
parantaa ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla. Tällaisena laitteena ei pidetä yhden
vetävän akselin tasauspyörästön toimintaan vaikuttavaa rakennetta.
19 a §
Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän massan sekä akselille tai telille kohdistuvan massan ja kokonaismassan
enimmäisarvot
1. Ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää tiellä kuljetettaessa ei akselille tai telille kohdistuva massa
eikä ajoneuvon kokonaismassa saa ylittää ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyä arvoa.
Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ei saa ylittää vetoajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon tai
hinattavien ajoneuvojen ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyjen kokonaismassojen summaa eikä
yhdistelmälle sallittua kokonaismassaa, milloin se on sanottua summaa alempi.
2. Ajettaessa liukkaalla tien pinnalla saa auton vetävälle akselille kohdistuva massa
akselinnostolaitetta käytettäessä tilapäisesti ylittää suurimman tiellä sallitun akselimassan
edellyttäen, ettei tästä aiheudu vahinkoa tielle.
20 §
Akselille ja telille kohdistuvat massat
1. Autoa tai perävaunua tiellä kuljetettaessa ei sen akselille kohdistuva massa saa ylittää seuraavia
arvoja:
a) muu kuin vetävä akseli 10 t
b) vetävä akseli 11,5 t
2. Autoa tiellä kuljetettaessa ei sen telille kohdistuva massa saa ylittää seuraavia arvoja:
a) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä 11,5
t
b) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä mutta pienempi kuin 1,3 metriä 16 t
c) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä 18 t
d) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä ja
vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi
tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin eikä
yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia
19 t
e) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on pienempi kuin 1,3 metriä 21 t
f) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on vähintään 1,3 metriä 24 t
g) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on vähintään 1,3 metriä ja jos vähintään kaksi telin
akseleista on varustettu paripyörin. 27 t
3. Perävaunua tiellä kuljetettaessa ei sen telille kohdistuva massa saa ylittää seuraavia arvoja:
a) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä 11 t
b) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä mutta pienempi kuin 1,3 metriä 16 t
c) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pienempi kuin 1,8 metriä 18 t
d) kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,8 metriä 20 t
e) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on enintään 1,3 metriä 21 t
f) kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on suurempi kuin 1,3 metriä 24 t
g) neli- tai useampiakselinen teli 24 t
21 §
Auton kokonaismassa
1. Autoa tiellä kuljetettaessa ei sen kokonaismassa saa ylittää seuraavia arvoja:
a) kaksiakselinen auto 18 t
b) kolmiakselinen auto 25 t
c) kolmiakselinen auto, jos sen vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai
varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä akseli
on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia
26 t
d) kolmiakselinen nivellinja-auto 28 t
e) neliakselinen auto 31 t
f) neliakselinen auto, jos sen vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai
varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä akseli
on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia
32
35 t
g) viisiakselinen auto 38
42 t
2. Edellä 1 momentista poiketen saadaan 1 momentin a tai c kohdassa tarkoitettuun autoon, joka on
otettu käyttöön ennen 1 päivää marraskuuta 2013, soveltaa 30 päivään huhtikuuta 2018 kaksi tonnia
a ja c kohdassa tarkoitettuja ajoneuvon massan arvoja suurempia arvoja.
2 3. Neli- tai viisiakselisen auton kokonaismassa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan
lisäämällä 20 tonniin 270 320 kg, kun on kysymys neliakselisesta autosta, ja 350 kg, kun on
kysymys viisiakselisesta autosta, jokaiselta 0,10 metriltä, jonka auton äärimmäisten akselien välinen
etäisyys ylittää 1,80 metriä.
3 4. Ajoneuvon Auton massasta tulee vähintään 20 prosenttia kohdistua ohjaavaan akseliin tai
ohjaaviin akseleihin. Henkilöauton massasta, auton ollessa kuormattu suurinta rekisteröinnissä ja
käytössä sallittua massaa ja täyttä taka-akselistolle kohdistuvaa massaa vastaavasti, tulee kuitenkin
vähintään 30 prosenttia kohdistua etuakselille.
4 5. M2-, M3- ja N-luokan ajoneuvon massasta tulee vähintään 25 prosenttia kohdistua vetävään
akseliin tai vetäviin akseleihin.
23 §
Auton ja perävaunun yhdistelmän kokonaismassa
1. Auton ja perävaunun yhdistelmän kokonaismassa ei sitä tiellä kuljetettaessa saa ylittää seuraavia
arvoja, jolloin akselien lukumäärää laskettaessa ei kuusi- tai useampiakselisissa yhdistelmissä oteta
huomioon akselille kohdistuvalta massaltaan alle viiden tonnin akselia:
a) auton ja puoliperävaunun yhdistelmä 48
t
b) auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä 44
t
c) auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä tai auton, apuvaunun ja puoliperävaunun
yhdistelmä tahi auton, puoliperävaunun ja sen päälle kytketyn toisen puoliperävaunun
yhdistelmä taikka auton, puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä:
neliakselisena 36
t
viisiakselisena 44
t
kuusiakselisena 53
t
vähintään seitsemänakselisena 60
t
kahdeksanakselisena 64
t
kahdeksanakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen
massasta yhteensä kohdistuu akseleille, jotka on varustettu paripyörin
68
t
vähintään yhdeksänakselisena 69
t
vähintään yhdeksänakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai
perävaunujen massasta yhteensä kohdistuu akseleille, jotka on varustettu paripyörin
76
t
2. Edellä 1 momentin c kohdasta poiketen saadaan seitsemänakseliseen ajoneuvoyhdistelmään,
jossa vetoauto tai varsinainen perävaunu taikka molemmat on otettu käyttöön ennen 1 päivää
marraskuuta 2013, soveltaa 30 päivään huhtikuuta 2018 yhdistelmämassan arvoa 64 tonnia.
3. Auton ja siihen kytketyn perävaunun tai kytkettyjen perävaunujen muodostaman
kokonaismassaltaan yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ei kuitenkaan saa ylittää
määrää, joka saadaan lisäämällä 20 tonniin 270 320 kg jokaiselta 10 senttimetriltä, jonka ajoneuvon
tai ajoneuvoyhdistelmän äärimmäisten akselien väli ylittää 1,80 metriä. Tätä sääntöä sovelletaan
myös 1 momentin c kohdassa tarkoitetun yhdistelmän osana olevaan auton ja puoliperävaunun yli
44 tonnin ajoneuvoyhdistelmään. Ajoneuvoyhdistelmässä, jonka kokonaismassa on suurempi kuin
40 tonnia, auton takimmaisen ja kokonaismassaltaan yli 10 tonnin perävaunun etummaisen akselin
välin tulee olla vähintään 3,00 metriä.
4. Jos ajoneuvoyhdistelmän massa on yli 68 tonnia, ajoneuvoyhdistelmän massasta tulee vähintään
20 prosenttia kohdistua vetäville akseleille.
5. Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on 1 ja 2 momentista poiketen 60 tonnia, jos
kuljetukseen on sovellettava vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia (719/1994). Tällaisen
ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on kuitenkin 68 tonnia, jos ajoneuvoyhdistelmässä on
vähintään kahdeksan akselia ja ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa on vähintään neljä akselia.
Muussa kuin vaarallisten aineiden säiliökuljetuksessa käytettävässä ajoneuvoyhdistelmässä, jonka
massa on yli 64 tonnia, vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta
yhteensä tulee kohdistua akseleille, jotka on varustettu paripyörin.
6. Massaltaan yli 44 tonnin ajoneuvoyhdistelmässä käytettävän auton moottorin tehon on oltava
vähintään 5 kilowattia jokaista yhdistelmämassan tonnia kohden. Ajoneuvoyhdistelmää, jonka
massa on yli 60 tonnia, saadaan kuitenkin käyttää 30 päivään huhtikuuta 2018, jos auton moottorin
teho ylittää arvon, joka saadaan kaavasta: 300 kW + 2,625 kW/t * (yhdistelmämassa tonneina ? 60
t).
24 §
Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmän pituus
1. Auton pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:
a) linja-auto (M2- ja M3-luokka) 13,50 m
vähintään kolmiakselisena kuitenkin 15,00 m
nivelrakenteisena kuitenkin 18,75 m
nivelrakenteisena useammalla kuin yhdellä nivelellä varustettuna kuitenkin 25,25 m
b) muu auto 12,00 m
2. Perävaunun pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:
a) puoliperävaunu ja yli 22,00 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytetty varsinainen
perävaunu: vetotapin pystyakselista tai etuakseliston kääntöpisteestä perävaunun perään
12,00
m
vetotapin pystyakselista tai etuakseliston kääntöpisteestä vaakatasossa mihin tahansa sen 2,04
etupuolella olevaan kohtaan m
b) muu kuin a kohdassa tarkoitettu perävaunu vetoaisaa mukaan lukematta 12,50
m
3. Ajoneuvoyhdistelmän pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:
a) henkilö- tai linja-auton (M-luokka) ja muun kuin puoliperävaunun yhdistelmä sekä
pakettiauton (N1-luokka) ja muun kuin puoliperävaunun yhdistelmä
18,75
m
b) henkilöauton (M1-luokka) taikka paketti- tai kuorma-auton (N1-, N2- tai N3-luokka) ja
puoliperävaunun yhdistelmä sekä muu kuin a, c tai d kohdassa tarkoitettu
ajoneuvoyhdistelmä
16,50
m
c) auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä 18,75
m
josta mitasta kuormatilojen ulkopituuksien summa 15,65
m
ja etäisyys vetoauton kuormatilan etupäästä perävaunun kuormatilan takapäähän 16,40
m
kuitenkin edellä säädetystä poiketen ajoneuvonkuljetusajoneuvo kuormattuna 20,75
m
d) kuorma-auton (N2- ja N3-luokka) ja kaksi- tai useampiakselisen varsinaisen perävaunun
sekä kuorma-auton, apuvaunun ja puoliperävaunun samoin kuin kuorma-auton,
puoliperävaunun ja siihen kytketyn keskiakseli- tai puoliperävaunun yhdistelmä
25,25
m
josta mitasta vetoauton ohjaamon takana olevien kuormatilojen ulkopituuksien summa 2
momentin a kohdassa tarkoitettu mittaustapa huomioon ottaen
21,42
m
4. Jos linja-autoon on kiinnitetty irrotettava varuste, kuten suksilaatikko, linja-auton ja siihen
kiinnitetyn varusteen pituus ei saa ylittää tässä pykälässä säädettyjä mittoja.
25 §
Muut päämitat
1. Auton ja perävaunun suurin sallittu korkeus on 4,20 4,40 metriä. Tämä mitta ei saa ylittyä
ajoneuvon ollessa kuormaamattomana tai mahdollinen akselinnostolaite yläasennossa.
Ajoneuvonkuljetusajoneuvon suurin sallittu korkeus kuormattuna on kuitenkin 4,40 metriä. Jos
ajoneuvon korkeus on yli 4,20 metriä, kuljetuksen suorittajan ja kuljettajan on varmistettava, että
kuljetuksen suorittaminen käytettävällä kuljetusreitillä on mahdollista ilman riskiä osumisesta tien
yläpuolisiin rakenteisiin.
2. Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 2,60 metriä. Kiinteältä rakenteeltaan yli 22,00 metrin
pituisessa yhdistelmässä käytettävän muun kuin lämpöeristetyn ajoneuvon sekä linja-auton suurin
sallittu leveys on kuitenkin 2,55 metriä. Museoajoneuvoksi rekisteröidyn linja-auton, joka on
liikennekäytössä enintään 50 päivää kalenterivuoden aikana, suurin sallittu leveys on kuitenkin 2,60
metriä. Henkilöauton (M1-luokka) suurin sallittu leveys on 2,50 metriä.
3. Suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin (O3- ja O4-luokka)
keskiakseli- tai varsinaisen perävaunun leveys saa ylittää vetoauton leveyden enintään 0,15 metriä.
Puoliperävaunun leveys saa ylittää vetoauton etuakselin kohdalta mitatun leveyden enintään 0,35
metriä.
27 §
Massoja ja mittoja koskevien säännösten soveltaminen muihin ajoneuvoihin
1. Muiden kuin 20?25 §:ssä tarkoitettujen ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien massoihin ja
päämittoihin sovelletaan 27 a ja 28 ? 30 §:ssä säädetyin poikkeuksin, mitä 19 a ,ja 20?25 ja 27 a
§:ssä säädetään rakenteeltaan mahdollisimman samankaltaisesta ajoneuvosta. Moottoripyörän,
mopon, kolmipyörän, nelipyörän ja kevyen nelipyörän päämitoista säädetään kuitenkin 27 a §:ssä.
Traktorin ja perävaunun yhdistelmään ei kuitenkaan sovelleta 24 §:n 3 momentin a, c ja d kohtaa.
2. Metalliteloin varustetun ajoneuvon kokonaismassa saa olla enintään 20 tonnia.
30 a §
Muualla kuin ETA-valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon käyttö Suomessa ja suomalaisen
ajoneuvon käyttö ulkomailla
1. Käytettäessä muussa kuin ETA-valtiossa rekisteröityä tai käyttöön otettua ajoneuvoa Suomessa
sovelletaan tämän luvun säännöksiä, jos Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa ei ole
muuta sovittu. Tässä tarkoitetun ajoneuvon massat ja mitat eivät kuitenkaan saa ylittää niitä arvoja,
jotka ajoneuvolle on teknisesti hyväksytty. ovat sallittuja ajoneuvon rekisteröinti- tai
käyttöönottomaassa. Tämän luvun säännöksiä sovelletaan ajoneuvoyhdistelmään, jossa vähintään
yksi ajoneuvo on rekisteröity muussa kuin ETA-valtiossa.
2. Käytettäessä Suomessa rekisteröityä ajoneuvoa muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa voi tämä
jäsenvaltio rajoittaa ajoneuvon massat ja päämitat tässä luvussa mainittuihin arvoihin.
30 c §
Auton kokonaismassa
1. Auton suurin kokonaismassa on:
a) kaksiakselinen auto 18
t
b) kolmiakselinen auto 25
t
kuitenkin, jos sen vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu
ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä akseli on varustettu
paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia
26
t
c) kolmiakselinen nivellinja-auto 28
t
d) neliakselinen auto, jossa on kaksi ohjaavaa akselia, jos sen vetävä akseli on varustettu
paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella
taikka jos kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva
massa ylitä 9,5 tonnia
32
t
2. Neliakselisen auton suurin kokonaismassa tonneina on kuitenkin viisi kertaa auton äärimmäisten
akselien väli metreinä.
30 d §
Perävaunun kokonaismassa
Perävaunun suurin kokonaismassa on:
a) kaksiakselinen varsinainen tai keskiakseliperävaunu 18 t
b) kolmiakselinen varsinainen tai keskiakseliperävaunu 24 t
30 e §
Auton ja perävaunun yhdistelmän kokonaismassa
1. Auton ja perävaunun yhdistelmän suurin kokonaismassa on:
a) kaksiakselisen auton ja kaksiakselisen perävaunun yhdistelmä 36
t
b) kaksiakselisen auton ja kaksiakselisen puoliperävaunun yhdistelmä, jos puoliperävaunun
akseliväli on suurempi kuin 1,8 metriä ja jos vetävä akseli on varustettu paripyörin ja
ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella
38
t
c) viisi- tai kuusiakselinen auton ja perävaunun yhdistelmä 40
t
kuitenkin kolmiakselinen auto ja kaksi- tai kolmiakselinen puoliperävaunu, joka kuljettaa 40
jalan ISO-konttia yhdistettynä kuljetuksena
44
t
2. Auton ja perävaunun yhdistelmää kansainvälisessä liikenteessä kuljetettaessa yhdistelmän
massasta tulee vähintään 25 prosenttia kohdistua vetävään akseliin tai vetäviin akseleihin.
32 §
Autoon kytkettävät hinattavat ajoneuvot
1. Henkilö- ja pakettiautoon (M1- ja N1-luokka) sekä erikoisautoon saa kytkeä O1 - tai O2-luokan
keskiakseliperävaunun tai sitä vastaavan hinattavan laitteen, O2-luokan puoliperävaunun taikka O2-
luokan varsinaisen perävaunun. Henkilö- ja pakettiautoon kytkettävän puoliperävaunun ja
varsinaisen perävaunun jarrujärjestelmän on oltava kyseiseen kytkentään soveltuva sekä täytettävä
perävaunun ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana tai myöhemmin voimassa olleet tekniset
vaatimukset. Henkilö- ja pakettiautoon kytkettävän puoliperävaunun ja varsinaisen perävaunun,
joka on otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 2011, on täytettävä 1 päivänä tammikuuta 2011
tai tätä myöhemmin voimassa olleet jarrujärjestelmää koskevat tekniset vaatimukset.
2. Linja-autoon (M2- ja M3-luokat) saa kytkeä keskiakseliperävaunun tai kaksiakselisen varsinaisen
perävaunun.
3. Jos yhdistelmän pituus on enintään 22,00 metriä, kuorma-autoon (N2- ja N3- luokka) saa kytkeä
puoliperävaunun, keskiakseliperävaunun, varsinaisen perävaunun tai hinattavan laitteen. Jos
yhdistelmän pituus on suurempi kuin 22,00 metriä, kuorma-autoon saa kytkeä varsinaisen
perävaunun, apuvaunuun kytketyn puoliperävaunun, puoliperävaunun ja sen päälle kytketyn toisen
puoliperävaunun tai puoliperävaunun ja siihen kytketyn keskiakseliperävaunun. Kiinteältä
rakenteeltaan yli 22,00 metrin pituisen yhdistelmän vetoautossa, mahdollisessa apuvaunussa ja
perävaunuissa on oltava lukkiutumattomat jarrut. Apuvaunun avulla kytketyssä telirakenteisessa
puoliperävaunussa tulee olla vähintään kaksi ohjautumatonta akselia.
32 a §
Hinattavan ajoneuvon kytkentämassa
Muun kuin 34 §:ssä tarkoitetun hHinattavan ajoneuvon kytkentämassa saa olla enintään pienin
seuraavista arvoista:
a) ajoneuvon rakenteeseen ja suorituskykyyn sekä kytkentälaitteen lujuuteen perustuva suurin
teknisesti sallittu hinattava massa;
b) jos hinattava ajoneuvo on jarruton, puolet vetoauton omasta massasta, enintään kuitenkin 0,75
tonnia, tai jos kyse on hinattavasta laitteesta, enintään puolet N2- tai N3-luokkaan kuuluvan
vetoauton todellisesta kokonaismassasta;
c) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin autoon
kytkettävä hinattava ajoneuvo on varustettu työntöjarruin, vetoauton suurin rekisteröinnissä ja
käytössä sallittu kokonaismassa, tai jos vetoautona toimii M1G- tai N1G-luokan ajoneuvo, 1,5 kertaa
vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu kokonaismassa, enintään kuitenkin 3,5 tonnia;
d) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin autoon kytkettävä
perävaunu on varustettu työntöjarruilla, 3,5 tonnia;
e) jos autoon kytkettävä muu hinattava ajoneuvo kuin puoliperävaunu tai sitä vastaava hinattava
laite on varustettu jatkuvatoimisella jarrujärjestelmällä, 1,57 kertaa vetoauton suurin
rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa;
f) jos suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin autoon kytketään
perävaunu tai perävaunuja ilman kuormaa mitattuna yli 22,00 metrin yhdistelmäksi, 2,5 kertaa
vetoauton suurin rekisteröinnissä ja käytössä sallittu massa.
45 §
Tavarakuljetus
1. Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että kuorma sivusuunnassa ulottuu ajoneuvon korin tai
kuormatilan ulkopuolelle. Jos ajoneuvossa ei ole kuormakoria, kuormatilassa oleva kuorma ei saa
ylittää ajoneuvon etuakselin kohdalta mitattua leveyttä enempää kuin 0,35 metriä. Tämän momentin
rajoituksia ei kuitenkaan sovelleta veneen kuljetukseen.
2. Kuorma saa ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle tiellä sallitun pituuden rajoissa ulottua
ajoneuvon edessä enintään yhden metrin ja takana enintään kaksi metriä ajoneuvon uloimman osan
ulkopuolelle.
3. Henkilöauton (M1-luokka) katolla kuljetettavan tavaran massa saa autolle sallittujen
kokonaismassan massojen rajoissa olla enintään 10 prosenttia auton omamassasta.
4. Kaksipyöräisellä polkupyörällä saa kuljettaa enintään 50 kg tavaraa. Vähintään kolmipyöräisellä
polkupyörällä saa kuljettaa enintään 100 kg tavaraa. Kolmipyöräisellä tavarankuljetukseen
tarkoitetulla mopolla (L2e-luokka) saa kuljettaa enintään 300 kg ja kevyellä nelipyörällä (L6eluokka)
enintään 200 kg tavaraa. Kolmipyörällä (L5e-luokka) saa kuljettaa enintään 1 500 kg ja
nelipyörällä (L7e-luokka) enintään 1 000 kg tavaraa.
5. Moottorityökonetta ei saa, lukuun ottamatta 36 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kuljetuksia
perävaunulla, käyttää muihin kuin itse työpaikalla suoritettaviin, työkoneen varsinaisesta
käyttötarkoituksesta johtuviin kuljetuksiin.
46 §
Kuorman sijoittaminen
1. Kuormasta on tehtävä mahdollisimman matala yhtenäinen kokonaisuus. Kuorman painopisteen
tulee olla mahdollisimman alhaalla ja lähellä ajoneuvon pituussuuntaista keskiviivaa. Ajoneuvoa ei
saa kuormata siten, että ajoneuvon painopiste on korkeammalla kuin ajoneuvolle on teknisesti
sallittu.
2. Kuorma tulee mahdollisuuksien mukaan tukea tavaratilan etupäätyä vasten. Kuormassa olevien
esineiden terävät osat on suunnattava taaksepäin.
3. Suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin vetoajoneuvoon
kytketty keskiakseliperävaunu on kuormattava siten, että enintään pienempi seuraavista arvoista
kuormittaa pystysuunnassa vetoajoneuvoa tai perävaunua, johon keskiakseliperävaunu on kytketty:
10 prosenttia perävaunun kytkentämassasta tai 1 000 kg. Suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä
sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin vetoajoneuvoon kytketty keskiakseliperävaunu on
kuormattava siten, että enintään suurempi seuraavista massoista kuormittaa pystysuunnassa
vetoajoneuvoa: 4 prosenttia perävaunun kytkentämassasta tai 25 kg.
4. Vetoautoon tai vetävään perävaunuun kohdistuva pystykuorma ei kuitenkaan saa ylittää autolle,
perävaunulle tai vetolaitteelle hyväksyttyä arvoa, alimman näistä ollessa määräävä.
52 §
Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän hyväksyminen otettavaksi käyttöön massoja ja mittoja koskevista
säännöksistä poiketen
1. Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää yksittäiselle ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle
poikkeuksen 20, 21, ja 23?26, 31, 32 ja 32 a §:n säännöksistä, jos se on tarpeen uuden tekniikan
kokeilun, tuotekehityksen tai muun erityisen syyn takia. Edellytyksenä on lisäksi, että poikkeuksen
myöntäminen ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua. Poikkeus voidaan myöntää
määräaikaisena ja siihen voidaan liittää ehtoja.
__________________________
Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Edellä 23 §:n 6 momentista poiketen ajoneuvoyhdistelmää, jonka massa on enintään 60 tonnia ja
jossa käytettävä moottoriajoneuvo on otettu käyttöön ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saa
käyttää liikenteessä tämän asetuksen tultua voimaan.
Helsingissä päivänä kuuta 20
Lähettäjä lvm / 9.4.2013

Kommentoi kuvaa

Kommentti:*
Nimi:*