Rahanpesun estämisen ohjeistusta päivitetty - Aluehallintovirasto tehostaa valvontaa

10.06.2021 11:57

Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto on päivittänyt rahanpesun estämisen ja terrorismin rahoittamisen ohjeen sekä julkaissut uuden ohjeen epäilyttävien liiketoimintailmoitusten tekemiseksi. Uusien ohjeiden myötä aluehallintovirasto tehostaa valvontaansa ja tiukentaa valvontalinjaansa rahanpesulain rikkomusten arvioimiseksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista valtakunnallisesti. Rahanpesulaki edellyttää, että lain soveltamisalaan kuuluvat ilmoitusvelvolliset harjoittavat toimintaansa riskiperusteisesti, tuntevat asiakkaansa sekä seuraavat näiden toimintaa. Laki myös velvoittaa ilmoitusvelvolliset tekemään kaikista havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista ilmoituksen Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. Aluehallintovirasto on julkaissut valvomilleen toimialoille uuden ohjeen ilmoitusten tekemisen tueksi sekä päivittänyt yleisohjettaan.

Ohjeessa käydään läpi kaikki rahanpesulain velvoitteet

Aluehallintovirasto valvoo useita toimialoja, esimerkiksi kiinteistönvälittäjiä, perintäliikkeitä, kirjanpitäjiä, lakitoimistoja ja rahoituspalvelun tarjoajia[1]. Osalla näistä toimialoista on ollut oma rahanpesun estämisen ohjeensa. Päivitetyn rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen -ohjeen myötä aiemmista toimialakohteista ohjeista luovutaan. Päivitettyyn ohjeeseen on lisätty toimialakohtaiset liitteet, jos aloihin liittyy erityishuomioita tai soveltamisalakohtaisia rajauksia. Varsinaiset rahanpesulain velvoitteet ja vaadittavat toimenpiteet on käyty läpi ohjeen yleisessä osiossa ja koskevat jokaista valvottavaa toimialasta riippumatta. Yksi ohje helpottaa ohjeistuksen päivittämistä ja tasapuolistaa valvottavien ohjeistamista ja kohtelua.

Mikä epäilyttävä liiketoimi -ilmoitus?

Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta, tai rahanpesuilmoitus, tarkoittaa rahanpesulain soveltamisalaan kuuluvan ilmoitusvelvollisen rahanpesun selvittelykeskukselle tekemää ilmoitusta havaitsemastaan epäilyttävästä liiketoimesta. Epäilyttävä liiketoimi tarkoittaa asiakkaan tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaa tai asiakkaan toiminnalle epätyypillistä liiketoimea ja perustuu siten ilmoitusvelvollisen velvollisuuteen tuntea asiakkaansa ja asiakkaalleen tyypillinen toiminta.

Uuden ohjeen tarkoitus on auttaa ilmoitusvelvollisia havaitsemaan epäilyttäviä liiketoimia ja antaa neuvoa ilmoituksen tekemiseksi. Ohjeessa annetaan esimerkkejä niin yleisistä kuin toimialakohtaisista rahanpesun indikaattoreista. Esitellyt esimerkit eivät ole tae rikollisesta toiminnasta vaan enemmänkin tapauksia, joihin on syytä kiinnittää huomiota ja joita täytyy selvittää tarkemmin. Mahdollisia indikaattoreita havainnollistetaan ohjeessa annettujen konkreettisten esimerkkitapausten kautta. Aluehallintovirasto kehottaa valvottaviaan hyödyntämään ohjeessa esiteltyjä indikaattoreita myös omien riskiarvioidensa laadinnassa.

Lisää aiheesta myös 3.5.2021 julkaistussa blogikirjoituksessa Epäilyttävä liiketoimi-ilmoitus –turhaa työtä vai oikeasti hyödyllinen vinkki?

AVI tehostaa valvontaansa

Päivitetyn ohjeistuksen myötä aluehallintovirasto tehostaa valvontaansa. Valvottavien rekisteröinti mahdollistaa tiedottamisen ja ohjeistuksen jakamisen valvottaville, joten ohjeistuksen noudattamista aletaan nyt valvoa tehostetummin. Aluehallintovirasto kohdistaa valvontaa ilmoitusvelvollisiin toimialakohtaisesti.

Ilmoitusvelvollisen on hyvä muistaa, että ilmoituksen tekeminen epäilyttävästä liiketoimesta, kuten muutkin rahanpesulain velvoitteet, ovat lakiin perustuvia vaatimuksia. Jos ilmoitusvelvollinen tahallaan tai huolimattomasti laiminlyö niiden noudattamisen, aluehallintovirasto voi määrätä rikkomuksesta lain mukaisen sanktion. Sanktioiden käyttö on aluehallintoviraston valvonnassa viimesijainen keino.

Lisätietoa:

[1] Aluehallintoviraston valvottavia ovat oikeudellisten palveluiden tarjoajat, rahoituspalvelun tarjoajat, vertaislainanvälittäjät, yrityskonsultointia ja sijoituspalvelun oheispalvelua tarjoavat, panttilainauslaitokset, kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet, perintätoimistot, yrityspalvelun tarjoajat, veroneuvojat, kirjanpitäjät, tavarakauppiaat ja taidetta myyvät tahot.

21.06.2021 10:45Transporterista Carsport Premium Edition
20.06.2021 9:00Pro Silva esitteli uuden S5 harvesterin - mallisto nyt erittäin kattava
18.06.2021 23:44KATSO TÄSTÄ 18.6. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
18.06.2021 11:22Stora Enso avaa uuden dispersiopäällystelinjan Forshagassa
18.06.2021 10:00Suomen Metsämuseo Luston arkkitehtuurikilpailun ratkaisusta 30 vuotta
17.06.2021 11:33Metsäpöly mullistaa kosmetiikka-alaa
17.06.2021 11:11Kantorahatulot laskivat vähän koronavuonna 2020
17.06.2021 9:00Hyundai kasvattaa parheautotarjontaansa täysin uudella mallilla
16.06.2021 16:33Metsä Fibre ja Kelvion B. V. tekivät sopimuksen tehokkaiden jäähdytystornien toimittamisesta Kemin biotuotetehtaalle
16.06.2021 16:00Metsäkoneenkuljettajien työkyky ja työhyvinvointi hyvällä tasolla nuoremmilla mutta heikkenevät iän karttuessa

Siirry arkistoon »