Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:18737848 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

7.8.2020 17:34KATSO TÄSTÄ 7.8. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisiaLue lisää »8.8.2020 14:30Ruokolahden Työkonepalvelu: Puunajo kasvanut leipälajiksi koneurakoinnin rinnalleLue lisää »6.8.2020 10:05Itärajan läpivalaisutekniikkaan merkittävä päivitysLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

7.8.2020 17:34KATSO TÄSTÄ 7.8. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisiaLue lisää »8.8.2020 14:30Ruokolahden Työkonepalvelu: Puunajo kasvanut leipälajiksi koneurakoinnin rinnalleLue lisää »6.8.2020 10:05Itärajan läpivalaisutekniikkaan merkittävä päivitysLue lisää »

Metsä Groupin vuoden 2019 vertailukelpoinen liiketulos lähes puoli miljardia euroa

12.02.2020 12:20

Metsa_Group.png

TAMMI–JOULUKUU 2019 (1–12/2018)

 • Liikevaihto oli 5 473 miljoonaa euroa
  (5 709 milj. euroa).
 • Liiketulos oli 374 miljoonaa euroa (843). Vertailukelpoinen liiketulos oli 495 miljoonaa euroa (849).
 • Tulos ennen veroja oli 316 miljoonaa euroa (769). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 436 miljoonaa euroa (775).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 9,6 % (16,8).
 • Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat olivat 658 miljoonaa euroa (882).

TAPAHTUMAT VUODEN 2019 VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

 • Pitkäkuituisen sellun dollarimääräinen keskiarvohinta laski 10 % ja lyhytkuituisen 15 % edelliseen neljännekseen verrattuna.
 • Kartonkitoimitukset laskivat edellisestä vuosineljänneksestä kausiluonteisesti hiljaisemman joulukuun seurauksena. Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin keskihinnat pysyivät vakaina.
 • Metsä Board aloitti investoinnit Husumin sellutehtaan uudistuksen ensimmäiseen vaiheeseen ennen lopullista investointipäätöstä. Investointi oli 21 miljoonaa euroa. Investoinnin ensimmäisen vaiheen kokonaisarvo on noin 320 miljoonaa euroa.
 • Metsä Tissue sopi joulukuussa 2019 lautasliinaliiketoimintansa myynnistä. Kauppa sisältää Saksassa sijaitsevan Stotzheimin tehtaan kiinteistöt, koneet ja kaluston, varastot sekä Fasana- ja Mondial-tuotemerkit.

KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tuotanto ajettiin alas kaikissa Metsä Groupin suomalaisissa yksiköissä 27.1.2020 Paperiliiton ja Teollisuusliiton käynnistämien lakkojen seurauksena. Paperiliiton lakko kesti Kemiallisessa metsäteollisuudessa 10.2.2020 asti. Mekaanisen metsäteollisuuteen vaikuttava Teollisuusliiton lakko on edelleen käynnissä.  

TULOSOHJEISTUS TAMMI–MAALISKUU 2020

Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan heikkenevän vuoden 2019 viimeisestä neljänneksestä Suomen tehtaiden lakkojen seurauksena.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

”Edellisen vuoden viimeisellä neljänneksellä alkanut sellun hinnan lasku jatkui koko vuoden 2019 ajan ja johti Metsä Groupin tulostason merkittävään alenemiseen vuoteen 2018 verrattuna. Samoin mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä ja hintatasot, niin sahatavarassa kuin vaneri- ja kertopuutuotteissa, olivat matalalla. Konsernin taivekartongin ja valkoisen kraftlinerin liiketoiminta sujui odotusten mukaisesta hyvällä tasolla. Pehmo- ja tiivispapereiden markkinat olivat tuoteryhmille tyypillisesti vakaat ja Metsä Tissuen strategisen tarkastelun myötä liiketoiminnan operatiivinen tehokkuus edistyi.

Kaikissa tuoteryhmissä pitkän aikavälin kysyntää ja kasvua ajavien tekijöiden arvioidaan olevan ennallaan. Kulutuskysynnän erityisesti kehittyvillä markkinoilla arvioidaan kasvavan, ja kaikilla markkina-alueilla uusiutuvista raaka-aineista, kuten puusta, valmistettujen tuotteiden mahdollisuudet korvata fossiilisia materiaaleja, ovat hyvät. Koko arvoketjun, metsistä kuluttajille saakka, kehitystyössä yhä tärkeämmäksi muodostuu ekologisen kestävyyden parantaminen.

Metsä Groupin toiminta alkaa metsien hoidosta. Olemme Itämeren alueen suurin metsänhoitopalveluiden tuottaja. Palveluidemme kehitystä ohjaavat sekä ilmastonmuutoksen tuomien vaikutusten torjunta metsätaloudessa sekä metsäluonnon monimuotoisuuden edistäminen. Samanaikaisesti tehtävämme on turvata metsätalouden taloudellinen kestävyys, mikä on merkittävä asia niin yksityisten metsänomistajien, yritysten kuin suomalaisen yhteiskunnankin kannalta. Taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden turvaaminen edellyttää metsissä tehtävän työn lisäksi tehtaidemme, tuotteidemme ja koko niihin liittyvän arvoketjun yhdensuuntaisia kehitystoimia.

Metsä Group on investoinut viime vuosien aikana yli kaksi miljardia euroa pohjoiseen puuhun perustuviin tehtaisiin. Parhaillaan suunnittelemme seuraavaa noin kahden miljardin investointiohjelmaa. Valmistelevat työt Husumin sellutehtaan soodakattilainvestoinnin toteuttamiseksi ovat käynnissä. Kemin biotuotetehtaan ympäristölupaprosessi etenee samoin kuin sen muu päätösvalmistelu. Rauman uuden sukupolven sahalaitoksen hankesuunnittelu on myös edennyt suunnitellusti.”

TUNNUSLUKUJA

  2019 2018 2019 2018
Lyhennetty tuloslaskelma, milj. euroa 1–12 1–12 10–12 10–12
Liikevaihto 5 473,4 5 709,1 1 290,3 1 419,0
  Liiketoiminnan muut tuotot 59,2 58,1 23,2 23,2
  Liiketoiminnan kulut -4 742,9 -4 639,5 -1 162,4 -1 166,1
  Poistot ja arvonalentumiset -415,5 -284,8 -119,0 -68,5
Liiketulos 374,3 843,0 32,2 207,6
  Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 3,3 7,0 0,7 2,5
  Kurssierot -6,4 -6,3 -0,9 -0,4
  Muut rahoitustuotot ja -kulut -55,4 -74,6 -14,4 -16,8
Kauden tulos ennen veroja 315,7 769,1 17,6 192,8
  Tuloverot -76,8 -156,4 -1,9 -39,0
Kauden tulos 238,9 612,7 15,7 153,8

                                                                          

  2019 2018 2019 2018
Kannattavuus 1–12 1–12 10–12 10–12
Liiketulos, milj. euroa 374,3 843,0 32,3 207,6
  Vertailukelpoinen liiketulos 494,9 848,5 76,4 207,6
  % liikevaihdosta 9,0 14,9 6,0 14,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,3 16,6 2,6 16,4
  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 9,6 16,8 6,1 16,4
Oman pääoman tuotto, % 6,4 18,5 1,7 17,2
  Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 9,7 18,7 6,4 17,2

 

  2019 2018 2019 2018
Taloudellinen asema 31.12. 31.12. 30.9. 30.9.
Omavaraisuusaste, % 56,2 53,1 56,0 52,7
Nettovelkaantumisaste, % 10 13 13 18
Korolliset nettovelat, milj. euroa 374 463 488 622

 Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin leimikoihin ja energiapuussa latvusmassaan. Metsänhoitopalveluiden kysyntä jatkuu hyvänä. Keski-Euroopan hyönteistuhojen vaikutus Itämeren alueen puukauppaan jatkuu.

Kerto LVL- ja koivuvanerituotteiden kysyntä jatkuu heikkona, mutta havuvanerien kysyntänäkymät ovat hieman paremmat. Toimitusmäärien ennustetaan kasvavan kausiluontoisesti Ison-Britannian markkinalla ensimmäisellä neljänneksellä. Brexitin tuoma epävarmuus jatkuu.

Sellumarkkinoiden odotetaan tasapainottuvan markkinasellun kysynnän jatkaessa kasvuaan erityisesti Aasian markkinoilla ja tuottajien varastotasojen laskiessa edelleen. Sahatavaran markkinan odotetaan parantuvan kysynnän jatkaessa kasvuaan erityisesti Kiinassa ja tarjonnan normalisoituessa kysyntään nähden.

Metsä Boardin kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden ensimmäisellä neljännellä olevan suunnilleen vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tasolla. Taivekartongin ja valkoisen kraftlainerin markkinahintojen paikallisissa valuutoissa odotetaan pysyvän vakaina. Metsä Boardin valuuttakurssimuutoksilla suojausten vaikutus huomioiden on hieman positiivinen tulosvaikutus ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden 2019 viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna ja positiivinen tulosvaikutus vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tuotantokustannusten arvioidaan pysyvän vakaina.

Metsä Tissuen tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja kasvaa päämarkkinoillaan lähellä asiakkaita. Kasvua haetaan vahvalla asiakasyhteistyöllä sekä kehittämällä ja virtaviivaistamalla tuotevalikoimaa. Kysynnän odotetaan jatkuvan pehmo- ja tiivispapereissa vakaana kaikilla markkina-alueilla. Pehmopaperin kysynnän odotetaan kasvavan erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja tiivispapereiden kysynnän Aasiassa.

07.08.2020 17:34KATSO TÄSTÄ 7.8. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
08.08.2020 14:30Ruokolahden Työkonepalvelu: Puunajo kasvanut leipälajiksi koneurakoinnin rinnalle
06.08.2020 10:05Itärajan läpivalaisutekniikkaan merkittävä päivitys
06.08.2020 9:09Nimitysuutinen MAN Truck&Bus Finland
05.08.2020 11:22Maaston kosteusolosuhteita kuvaava kartta-aineisto auttaa kosteiden alueiden löytämistä puunkorjuun suunnittelussa
04.08.2020 15:44Hyväkuntoinen yksityistie parantaa metsäsi arvoa
04.08.2020 10:00Vasaralakkamaali pitää pintansa
04.08.2020 8:45LVM: Raskaan liikenteen ammattipätevyyskoulutukseen vaatimuksiin tarkennuksia
03.08.2020 14:24Hyötyajoneuvojen rekisteröinnit romahtivat vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla koko Euroopassa
03.08.2020 12:49Moottorisahauksen SM-kilpailut ja työnäytöksiä Lustossa 8.8.2020

Siirry arkistoon »