Metsä Groupin vuoden 2021 tammi-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos 416 miljoonaa euroa

31.07.2021 9:00

metsagroup.jpg

Metsä Group puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021, 28.7.2021 klo 12.00

TAMMI–KESÄKUU 2021 (1–6/2020) 

 • Liikevaihto oli 2 942 miljoonaa euroa (2 453). 
 • Liiketulos oli 379 miljoonaa euroa (163). Vertailukelpoinen liiketulos oli 416 miljoonaa euroa (158).
 • Tulos ennen veroja oli 354 miljoonaa euroa (139). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 391 miljoonaa euroa (134).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 15,0 % (6,2).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 374 miljoonaa euroa (203).

HUHTI–KESÄKUU 2021 (4–6/2020) 

 • Liikevaihto oli 1 542 miljoonaa euroa (1 200). 
 • Liiketulos oli 243 miljoonaa euroa (102). Vertailukelpoinen liiketulos oli 242 miljoonaa euroa (96).
 • Tulos ennen veroja oli 232 miljoonaa euroa (93). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 231 miljoonaa euroa (86).
 • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 17,2 % (7,6).
 • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 279 miljoonaa euroa (167).

TAPAHTUMAT VUODEN 2021 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ 

 • Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun dollarimääräiset keskiarvomarkkinahinnat nousivat edelliseen neljännekseen verrattuna.
 • Kartonkien toimitusmäärät olivat ennätyskorkeat ja kysyntä pysyi vahvana.
 • Metsä Boardin Husumin sellutehtaan hakekuljettimen tulipalo pysäytti selluntuotannon neljäksi viikoksi.                        
 • Metsä Group aloitti kaavaprosessin mekaanisten puutuotteiden tuotannon laajentamiseksi Äänekosken tehdasalueella. 
 

KORONAVIRUSPANDEMIA

Metsä Groupin toiminnassa on kolme tärkeää painopistealuetta koronaviruspandemian torjunnassa: henkilöstön turvallisuus, täysipainoinen osallistuminen pandemian torjuntaan yhteiskunnan osana ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Metsä Groupissa seurataan ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia koronavirukseen liittyen. Tärkein varotoimenpide on lähikontaktien minimoiminen. 

Metsä Groupin resurssitilanne on ollut kaiken kaikkiaan normaali koronaviruspandemian aikana. Tuotanto ja toimitukset ovat olleet normaalisti käynnissä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Heinäkuussa päätettiin merkittävästä investoinnista, joka kasvattaa Husumin kartonkitehtaan vuotuista tuotantokapasiteettia 200 000 tonnilla. Investoinnin arvo on noin 210 miljoonaa euroa, ja se vahvistaa Metsä Boardin asemaa Euroopan johtavana taivekartongin valmistajana. Rakentamisen esivalmistelutyöt käynnistyvät lokakuussa 2021 Husumin tehdasintegraatin suunnitellun vuosihuoltoseisokin yhteydessä. Lisäkapasiteetin ylösajon arvioidaan käynnistyvän syksyllä 2023 ja täysi tuotantokapasiteetti arvioidaan saavutettavan vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäkapasiteetti suunnataan pääosin Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoille, joissa Metsä Boardin kartonkien kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan. Metsä Boardin heinä–syyskuun 2021 liiketulokseen sisältyy Husumin kartonkikoneeseen liittyvä noin 5 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus, joka raportoidaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

TULOSOHJEISTUS HEINÄ–SYYSKUU 2021

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan heinä–syyskuussa 2021 paranevan huhti–kesäkuusta 2021.

 

Pääjohtaja Ilkka Hämälä: 

"Metsä Groupin 2021 ensimmäinen vuosipuolisko muodostui kokonaisuudessaan erinomaiseksi. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä alkanut kysynnän kasvu ja hintojen nousu selluliiketoiminnassa sekä mekaanisissa puutuotteissa jatkui koko kauden ajan. Myös kartonkiteollisuus jatkoi vahvaa suorittamistaan. Sielläkin nähtiin ennestään vahvan kysynnän voimistumista, minkä seurauksena myös hintatasot eri markkina-alueilla olivat noususuunnassa. Pehmopaperin kysyntä oli edellisvuotta merkittävästi matalampaa kotitaloustuotteissa, eikä pandemian ajoittainen laantuminen näkynyt vielä merkittävästi suurtaloussegmentin kysynnässä.

Metsä Group on käynnistänyt merkittäviä investointihankkeita Raumalla, Husumissa ja Kemissä vuosina 20192020. Investointihankkeet etenevät suunnitellusti kohti vuosina 20222023 tapahtuvia uusien laitosten käynnistyksiä. Rakennusalan vilkastuminen ja teräksen vahva hinnan nousu ovat aiheuttaneet projekteille kustannuspaineita.

Heinäkuussa päätettiin merkittävästä investoinnista, joka kasvattaa Husumin kartonkitehtaan vuotuista tuotantokapasiteettia 200 000 tonnilla. Konserni jatkaa ydinliiketoimintojensa kehittämistä Mariestadin pehmopaperitehtaan suunnittelulla sekä mekaanisen puunjalostusteollisuuden kehityssuunnitelmalla Äänekosken integraatin yhteydessä. Nämä hankkeet tulevat ympäristöluvituksen ja kaavoituksen valmistuessa investointipäätösharkintaan aikaisintaan vuonna 2022. 

Metsä Spring jatkaa työtä metsäteollisuuden uusien liiketoimintojen kehittämiseksi. Innovaatioyhtiön perustamisesta lähtien olemme investoineet viiteen raaka-aineidemme ja tuotteidemme arvoketjuihin liittyvään hankkeeseen. Tavoitteena näissä hankkeissa on luoda uutta arvonmuodostusta konsernin vahvojen perusteollisuuden yksiköiden yhteyteen.

Suurimmat Metsä Springin hankkeista ovat Äänekoskella toimiva tekstiilikuidun koetehdas ja niin ikään Äänekoskelle loppuvuonna valmistuva 3D-kuitupakkausten koetehdas.

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat maailmanlaajuisessa mittakaavassa asioita, joiden torjunta on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Suomalaiset metsät ovat merkittävä alkulähde globaalien markkinoiden tarpeelle uusiutuvista raaka-aineista tehdyille tuotteille. Teemme tuotteita jokaisen ihmisen päivittäistä elämää ja hyvinvointia varten. Nämä tuotteet on valmistettava mahdollisimman materiaalitehokkaasti ja ilman fossiilisia polttoaineita. Tämä vaatii pitkäjänteistä teollisuutemme kehitystyötä ja valmiutta investoida tähän toimialaan.

Metsätaloutta on edelleen kehitettävä sekä suuremman puuntuotannon ja siten hiilensidonnan aikaan saamiseksi että samanaikaisesti menetelmiltään paremmin biodiversiteetin ylläpitoa tukevaksi. Tarvitsemme lisää arvokkaiden metsäekosysteemien suojelutoimia ja samanaikaisesti talousmetsissä koko ajan uudistuvia tapoja niin taloudelliselta kuin ekologiseltakin kannalta entistä parempaan puuntuotantoon. EU-tason lainsäädännössä ja strategioissa sekä kansallisissa päätöksissä on tärkeää huomioida metsätalouden koko arvoketjun merkitys niin ilmasto- ja ympäristökysymysten kuin kansallisen taloudellisen menestyksen kannalta. Olemme edelleen valmiit tekemään kehitystyössä osamme. Toimiala edellyttää ennustettavaa ja vakaata toimintaympäristöä."

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin kohteisiin. Energiapuuksi ostetaan sekä latvusmassaa että energiarankaa. Metsänhoitopalveluiden kysyntä jatkuu hyvänä. 

Metsä Woodin kysynnän odotetaan jatkuvan erittäin hyvänä päämarkkinoilla kaikissa tuoteryhmissä. Kerto® LVL:n kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana kaikilla päämarkkinoilla rakentamisen jatkuessa voimakkaana. Havuvanerin kysynnän odotetaan jatkuvan erittäin hyvänä päämarkkinoilla korvaavien tuotteiden rajallisen saatavuuden vuoksi. Koivuvanerin kysynnän odotetaan jatkuvan poikkeuksellisen vahvana erityisesti kuljetusvälineteollisuudessa. Metsä Woodin Ison-Britannian liiketoiminnan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana lähikuukausina. 

Markkinahavusellun kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla Euroopassa ja vahvistuvan Kiinassa paperin ja kartongin kysynnän kasvaessa kausiluonteisesti alhaisemman kysyntäkauden jälkeen. Sahatavaran kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana kaikilla päämarkkinoilla rakentamisen aktiivisuuden jatkuessa. Metsä Fibren Kemin sellutehtaan vuosihuoltoseisokki ajoittuu kolmannelle vuosineljännekselle.

Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan heinä–syyskuussa laskevan huhti–kesäkuun sekä tammi–maaliskuun ennätyskorkeista toimitusmääristä. Laskuun vaikuttaa osin Husumin sellutehtaan hakekuljettimen tulipalo kesäkuussa, mikä aiheutti noin 26 000 tonnin tuotannonmenetykset kartongissa ja noin 55 000 tonnin tuotannonmenetykset sellussa. Myös markkinasellujen toimitusmäärien arvioidaan laskevan. Metsä Boardin taivekartongin ja valkoisten kraftlainereiden keskihintojen paikallisissa valuutoissa arvioidaan heinä–syyskuussa paranevan huhti–kesäkuun keskihintoihin verrattuna.

Epävarmuus koronaviruspandemiatilanteen vaikutuksista tuotteiden lyhyen ajan kysyntään jatkuu Metsä Tissuen toimintamaissa. Pehmopaperituotteiden kysynnän odotetaan kasvavan sitä mukaa, kun pandemiarajoituksia puretaan. Tiivispapereiden kysynnän odotetaan jatkavan lievää kasvuaan. Varmistaakseen toiminnan kannattavuuden yhtiö vastaa raaka-aineiden ja muiden kustannusten kohoamiseen ohjaamalla hinnoitteluaan aktiivisesti.

09.08.2021 8:00Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty tulevalle metsästyskaudelle
08.08.2021 15:43Sisu -yleistelat otettu hyvin vastaan metsäkoneurakoitsijoiden keskuudessa
08.08.2021 12:13Hiabin Mika Liinanotko: Puutavaranosturikauppa hyvällä tasolla
08.08.2021 8:00Tule mukaan ja vaikuta - liikenneturvallisuusstrategian sidosryhmätilaisuus verkkolähetyksenä tiistaina 10.8.2021 kello 13-15
07.08.2021 16:22Jukka Perämäki moottorisahauksen Suomen mestariksi Lustossa
07.08.2021 12:00AMMATTILEHTI KOEAJAA: Bentley Flying Spur V8 - Vaikuttava kaikilla tasoilla
06.08.2021 22:12KATSO TÄSTÄ 6.8. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
06.08.2021 16:11Reijo Pentinmäki Oy: Metsähakkeen urakointi turvetoimintojen korvaajaksi
06.08.2021 13:22Raportti: Rakentamisen määrässä ja arvossa kasvua kolmannella vuosineljänneksellä
05.08.2021 14:55Metsäkonehuolto Kähkönen - Vihreiden koneiden huoltoa Nakkilassa vuosikymmenten kokemuksella
05.08.2021 12:33Pitkäaikaiset helteet ovat vauhdittaneet kirjanpainajien ensimmäisen sukupolven kehittymään ennätysnopeasti
05.08.2021 9:09Kodinkoneiden kauppa käy vilkkaana
05.08.2021 9:00Metsästyskausi käynnistyy 10.8.2021
04.08.2021 12:40Hyötyautokauppa jatkaa kasvuaan Euroopassa - Ensirekisteröinnit kasvussa kaikissa ajonevuoluokissa
04.08.2021 11:55Metsäkoneteloissa oltava vaihtoehtoja erilaisiin korjuuolosuhteisiin
04.08.2021 11:00Uusiutuvan energian direktiivin päivitys bioenergia-alan kiikarissa
03.08.2021 15:04OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila: Venäjän metsäteollisuus vahvassa nosteessa
03.08.2021 14:01Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Volyymit ja tulos kasvoivat vahvasti
03.08.2021 11:00Kesla Oyj puolivuosikatsaus: Saadut tilaukset ja tilauskanta nousivat ennätyksellisen korkealle tasolle
03.08.2021 10:20Meijjänperän Rekkatapahtuma Pyhäjärvellä 6.-7.8. - lähde mukaan mukavaan tapahtumaan
03.08.2021 9:07Nyt Terminatoreita hetitoimituksiin - ja edullisesti !!!
02.08.2021 17:25Varustaudu syksyn savotoille Iggesundin harvesterivarusteilla
02.08.2021 13:22Jari Vesala VAK:n myyntipäälliköksi
02.08.2021 11:00Kuorma-autojen ensirekisteröinnit hyvässä nosteessa
02.08.2021 9:11Sveitsissä kokeillaan vetykäyttöisiä kuorma-autoja jakelukäytössä
01.08.2021 15:11AMMATTILEHTI KOEAJAA: RAM 1500 TRX - Peto on irti!
31.07.2021 16:00Pro Silva S3: Tehokone rannikon harvennuksille
31.07.2021 9:00Metsä Groupin vuoden 2021 tammi-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos 416 miljoonaa euroa
30.07.2021 21:13KATSO TÄSTÄ 30.7. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
30.07.2021 8:22Ennakko: Teollisuuden liikevaihto kasvoi kesäkuussa
29.07.2021 16:22Nimitys MAN Truck&Bus Finlandissa
29.07.2021 11:17Finnair tarjoaa edullista koronatestausta lentoaseman lähellä Vantaalla
29.07.2021 11:05Volkswagen esitteli Taigojaan
29.07.2021 8:42Hiab Raisio: Vankkaa osaamista nostureiden asennuksissa ja huolloissa
28.07.2021 16:00Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat toisella kvartaalilla
28.07.2021 10:22Metsä Tissuen vastuullisuustyölle toistamiseen EcoVadiksen Platinum-tason tunnustus
28.07.2021 9:00Erikoisluja Strenx®-rakenneteräs auttaa keventämään perävaunuja ja lisäämään hyötykuormaa
27.07.2021 16:44Metsä Board kasvattaa taivekartongin vuotuista tuotantokapasiteettia 200 000 tonnilla Husumissa
27.07.2021 15:00DB Schenker ostaa Vähälä Yhtiöt
27.07.2021 14:44Metsäkonealan legenda Hannu Hietikko siirtyi kalastuksen pariin
27.07.2021 9:00Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 11,0 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta
27.07.2021 8:00Hämeen kauppakamari: Hämäläisyritysten suhdannekuva kirkastui hieman
26.07.2021 18:10Veljekset Lehtomäki Oy: Monikäyttöiset kantavat telat vakuuttaneet kestävyydellään
26.07.2021 13:00Emma Mäkinen ajoi Sisulla kolmasti kakkoseksi Kemoralla
26.07.2021 11:11Metsähallitus ennallista metsää polttamalla Syötteen kansallispuistossa
26.07.2021 11:00Uusi yhteistyösopimus vahvistaa kaasun saatavuutta rajat ylittävien kuljetusten polttoaineeksi
26.07.2021 8:22Iveco juhlii 600 000. Eurocargon valmistumista
26.07.2021 8:00Teboil laajentaa uusiutuvan dieselin tankkausverkostoa
25.07.2021 13:00Metsäkonepalvelu Yli-Anttila Oy: Puut tehtaalle yhden pysähdyksen taktiikalla
25.07.2021 11:00Ponsse Bison -kuormatraktori valittiin vuoden 2021 metsäkoneeksi
24.07.2021 12:10JR-Hake ja kuljetus Oy: Panostusta metsäenergiaan - suomalaisella sisulla
23.07.2021 21:33KATSO TÄSTÄ 23.7. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
23.07.2021 8:00Tieliikenteessä kuoli 15 ihmistä kesäkuussa
23.07.2021 6:30Suomi saa pidentää EU:n korona-ajan tieliikenteen poikkeuksia
22.07.2021 11:02UPM puolivuosikatsaus 2021: Tulos parani nopeasti, UPM on vahvassa iskussa tulevaisuuden kasvuun
22.07.2021 8:22Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyksien uudistamisen helpotuksiin lisäaikaa
22.07.2021 7:00Helteet ovat heikentäneet mustikkasatoa, puolukan pölytys on onnistunut hyvin
21.07.2021 17:22Bruks 1006 ST autohakkuri: Luotettavuus ja tuottavuus huipussaan
21.07.2021 11:00Uuden MAN-kuorma-autosukupolven uudet ominaisuudet - entistä taloudellisempi, digitaalisempi ja käyttäjäystävällisempi
20.07.2021 16:48Raakapuuyhdistelmien nippusidonta tehostuu 1.1.2022 alkaen. .
20.07.2021 14:30AMMATTILEHTI KOEAJAA: Volkswagen Crafter Work System esittelyauto - Toimiva ja käytännöllinen laatuvarustelu huoltoautoon
20.07.2021 14:00Ikonisen Land Rover Defenderin ladattava hybridi-malli saapui Suomeen
20.07.2021 13:33Valmet toimittaa lehtipuusellulinjan uusinnan Holmenin Iggesundin tehtaalle Ruotsiin
20.07.2021 8:00SKAL: Komission ehdottama ilmastopaketti heikentäisi koko logistiikkaketjumme kilpailukykyä - Suomen tulee torjua liikenteen päästökauppa
20.07.2021 7:00Luken havununnaseuranta alkaa
19.07.2021 16:00BPW Kraatz Opisto tarjoaa laatukoulutusta sidosryhmille
19.07.2021 15:33Valmetille pehmopaperilinjan uusintatilaus Eczacibasi Consumer Productsilta Turkkiin
19.07.2021 8:00Suomen Rangereiden talkoolaiset kunnostavat Kivitunturin rakenteita heinäkuun lopussa - leirillä osallistutaan myös kansainvälisen The World Ranger Day -päivän viettoon
18.07.2021 16:20Lavettivalmistaja tarjoaa myös raskaan kaluston korjaamopalvelut
18.07.2021 15:00Tarvitsetteko yritysvideon toiminnastanne tai esittelyvideon uudesta tuotteestanne...? Ammattilehti.fi hoitaa tuotannon ja tarjoaa alan parhaat jakelukanavat
18.07.2021 14:22Lisää vähäpäästöisiä ajoneuvoja Suomen teille - EU-direktiivi toimeenpanoon elokuussa
18.07.2021 14:00Kestävä metsätalous ja fossiilisten korvaaminen ovat avaimet EU:n vihreään kasvuun
17.07.2021 11:00Koko Suomen kattava metsä- ja suokasvillisuuden inventointi on aloitettu
16.07.2021 23:10KATSO TÄSTÄ 16.7. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
15.07.2021 9:33Valmet toimittaa puolikemiallisen massan tuotantolinjan Lee & Man Paper Manufacturing Ltd:lle Chongqingiin Kiinaan
15.07.2021 7:22TEHOKASTA MARKKINOINTIA KESÄHELTEESEEN! Lähde mukaan mainosjuonnolla tämän perjantain Hyviä uutisia! lähetykseen
14.07.2021 12:00Metsäteollisuus: EU:n ilmastopaketista ei tullut vihreää kasvua, sen sijaan saimme jarruohjelman
13.07.2021 16:01Veho ostaa Latvian Mercedes-Benz-autojen maahantuojan ja jälleenmyyjän
13.07.2021 14:00Janne Silvonen on Volvo Trucksin uusi Commercial and Technical Manager Electromobility
13.07.2021 8:11Kirjanpainajamäärät korkeimmillaan keskisessä Suomessa - juhannukseen mennessä riskiraja ei ylittynyt
13.07.2021 7:40Renault Trucksin uudet T-, C- ja K-sarjat: Turkkilainen Euro Truck Simulator 2 -pelaaja voitti kansainvälisen suunnittelukilpailun
13.07.2021 7:22Vaihtotase ylijäämäinen toukokuussa, pääomaa virtasi nettomääräisesti ulkomailta Suomeen
12.07.2021 9:11Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat toukokuussa 45,2 prosenttia vuodentakaisesta
11.07.2021 11:00Uudet Renault Trucks T, T High, C- ja K-sarjat ovat suunniteltu yhdessä asiakkaiden kanssa
10.07.2021 11:00Hiabille suuri MOFFETT-ajoneuvotrukkien tilaus Yhdysvalloista
09.07.2021 23:00KATSO TÄSTÄ 9.7. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
08.07.2021 11:00Einari Vidgrén Säätiö palkitsi metsäalan osaajia
07.07.2021 10:24LUE TÄSTÄ! Kesän jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt
06.07.2021 8:00Jykia käynnistää Woodspinin tehdashankkeen Jyväskylän Eteläporttiin
05.07.2021 9:00Poliisin autokaluston sähköistäminen aloitetaan Mercedes-Benz eVitolla
05.07.2021 8:00Yara ostaa kierrätyslannoitteita valmistavan Ecolanin
03.07.2021 13:00Kuntien kiinnostus sertifioida metsänsä luomukeruualueiksi yllätti
03.07.2021 11:00Euroopan komissio aloittaa toisen vaiheen lupaharkinnan Cargotecin ja Konecranesin välisessä sulautumisessa
03.07.2021 9:00Volvo on ladattavien ykkönen vuoden ensimmäisellä puoliskolla
02.07.2021 23:44KATSO TÄSTÄ 2.7. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
02.07.2021 14:22Scania esittelee suuren mallistopäivityksen marraskuussa 2021
02.07.2021 10:16Wärtsilälle suurtilaus kuudesta voimalaitoksesta Italiaan
02.07.2021 10:10Neste laajentaa polttoainetoimituksiaan Euroopassa
01.07.2021 13:33Peugeot alkuvuoden kovin nousija: sähköiset automallit kiidättivät merkin 10 suosituimman joukkoon
01.07.2021 13:13Akaan raakapuuterminaali valmistui - Puunkuljetukset tänään vauhtiin

Näytä lisää »