Yhteystiedot

Metsäalan Ammattilehti
Vironkatu 9,
00170 Helsinki
www.ammattilehti.fi
Puh. 050 412 9030

Kävijälaskuri (1.1.2009 alkaen)

Käyntejä kotisivuilla:18352858 kpl

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

10.7.2020 14:33Muutoksia tieliikenteen ammattipätevyyttä koskevaan sääntelyynLue lisää »9.7.2020 13:22Metsätehon mittaustilasto julkaistu - kuormainvaakamittaus korvannut kuitupuun tienvarsi- ja tehdasmittaustaLue lisää »8.7.2020 14:43Energiateollisuus ry: Ilmastotavoitteet eivät riipu turpeesta, vaan järjestelmätason ratkaisuistaLue lisää »

Hyviä uutisia (päivittyy 24h/vrk):

10.7.2020 14:33Muutoksia tieliikenteen ammattipätevyyttä koskevaan sääntelyynLue lisää »9.7.2020 13:22Metsätehon mittaustilasto julkaistu - kuormainvaakamittaus korvannut kuitupuun tienvarsi- ja tehdasmittaustaLue lisää »8.7.2020 14:43Energiateollisuus ry: Ilmastotavoitteet eivät riipu turpeesta, vaan järjestelmätason ratkaisuistaLue lisää »

Luke: Laaja katsaus hakkuu- ja ennallistamismenetelmien vaikutuksista

06.05.2020 10:02

luke.jpg

Suomalaiset, ruotsalaiset ja venäläiset tutkijat valottavat Ecological Processes -julkaisusarjan viidessä artikkelissaan metsätalouden ekologisia vaikutuksia Fennoskandiassa. Kirjoittajat korostavat, että kuolleen puun määrä talousmetsissä ei ole riittävä lahopuuta tarvitsevan lajiston kannalta. Parannuskeinoina he ehdottavat kuolleen puun ja vanhojen puuyksilöiden nykyistä huomattavasti kattavampaa säästämistä hakkuissa, säästöpuuston ja kulotuksen lisäämistä sekä metsäsertifioinnin kehittämistä.

Kuollut puu tulisi säilyttää hakkuissa tarkemmin ja tuottaa sitä lisää

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Matti Koivulan ja tutkija Ilkka Vanha-Majamaan tutkimuksessa käytiin läpi 22 koesarjan tulokset hakkuiden vaikutuksista Fennoskandian alueella. Kuolleen puun määrä on talousmetsissä keskimäärin vain muutamia kuutiometrejä, ja tulokset osoittavat etenkin pidemmälle lahonneen puuaineksen tuhoutuvan herkästi metsien uudistamisen yhteydessä.

Koivulan ja Vanha-Majamaan mukaan Suomessa voitaisiin ottaa mallia monista Ruotsin talousmetsissä tehdyistä toimenpiteistä ja jättää puuta hakkuissa enemmän, kuten Venäjällä aikaisemmin, turvaamaan riittävä lahopuun määrä myös tulevaisuudessa. He esittävät nopeita ja pitkävaikutteisia toimia, joilla metsien monimuotoisuuden köyhtyminen voidaan pysäyttää.

– Kaikki kuollut puu – pois lukien kohteet, joissa kirjanpainajariski on suuri (vahingoittuneita, heikentyneitä tai tuoreita tuulenkaatokuusia yli 10 kuutiometriä hehtaarilla) – tulisi säästää hakkuissa, ja tuottaa sitä lisää esimerkiksi tekopökkelöiden avulla, kuten Ruotsissa on tehty pitkään ja nykyään Suomessakin jossain määrin. Tekopökkelöt hyödyttävät uhanalaisia lajeja, vaikka niiden lajisto hieman poikkeaakin luontaisesti syntyneiden lahopuiden lajistosta, Koivula toteaa.

Kaikki lahopuukeskittymät, jotka eivät merkittävästi nosta kirjanpainajariskiä, tulisi metsiä käsiteltäessä säästää. Myös yksittäisten kuolleiden puiden tuhoutumista hakkuissa ja kuolleen puun korjuuta energiapuuksi pitäisi välttää. Sveriges Lantbruksuniversitetin (SLU) professori Lena Gustafssonin mukaan lahopuun säästämisen ohella monimuotoisuutta voidaan ylläpitää kustannustehokkaasti jättämällä viallisia tai taloudellisesti vähäarvoisia puita korjaamatta, säästämällä arvokkaat elinympäristöt hakkuilta sekä keskittämällä monimuotoisuustoimia. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi isompia, mutta harvempaan sijoiteltuja säästöpuuryhmiä.

PEFC-metsäsertifiointistandardia on kehitettävä huomioimaan paremmin luonnon monimuotoisuus

Runsas määrä tutkimuksia osoittaa, että Suomen pääosin PEFC-sertifiointijärjestelmään (Programme for the Endorsement of Forest Certification) perustuvat säästöpuumäärät – nykyään kymmenen läpimitaltaan yli 10 senttimetrin puuta hehtaarilla – ovat liian alhaisia metsien monimuotoisuuden kannalta, eikä sertifiointi siten täytä sille asetettuja ekologisia tavoitteita. 

– Tästä huolimatta sertifiointijärjestelmän ekologisia kriteereitä on PEFC-standardin päivityskierroksilla heikennetty, kertoo yliopistolehtori Timo Kuuluvainen Helsingin yliopistosta.  

Elävien säästöpuiden kokonaistilavuus on keskimäärin vain alle kolme kuutiota hehtaarilla. Tutkimustulosten mukaan näin alhaiset säästöpuumäärät eivät lisää eivätkä edes ylläpidä talousmetsien kuolleen puun määrää. Ruotsissa metsäpinta-alasta jätetään käsittelemättä peräti 11 prosenttia uudistushakkuiden yhteydessä. Suomessa vastaava luku on ollut vuosittain yleensä alle kolme prosenttia.

Luken raaka-ainetilastojen mukaan jopa puoli miljoonaa kuutiometriä lämpö- ja voimalaitosten käyttämästä metsähakkeesta on haketettu järeästä runkopuusta, josta suuri osa on kuollutta puuta.

– Tämä on suurempi määrä kuin yksityismetsien avohakkuualoille vuosittain jätettyjen elävien säästöpuiden tilavuus, 0,3 miljoonaa kuutiota, metsäekologian lehtori Petri Keto-TokoiTampereen ammattikorkeakoulusta toteaa.

Näin tapahtuu siitäkin huolimatta, että PEFC-standardin energiapuukriteerissä yksiselitteisesti velvoitetaan olemaan vahingoittamatta järeitä lahopuita. Lisäksi sulan maan aikaisissa hakkuissa tuhoutuu enemmän lahopuuta kuin talvihakkuissa. Jos lauhat talvet yleistyvät, kuten näyttää käyvän ainakin eteläisessä Suomessa, niin hakkuut lisäävät entisestään lahopuiden tuhoutumista, mikä köyhdyttää monimuotoisuutta, tutkijat epäilevät.

Tulosten perusteella tutkijat suosittavat, että säästöpuuston minimimäärä olisi 5–10 prosenttia puuston kokonaistilavuudesta ja elävien säästöpuiden minimiläpimitta palautettaisiin takaisin 20 senttimetriin.

Kulotuksen käyttöä tulisi lisätä

Vaikka kulotusten lisäämistä on suositeltu pitkään monimuotoisuuden ylläpitämiseksi, kulotuspinta-alat ovat pienentyneet. Tutkijoiden mukaan kulotus tulisi ottaa uudelleen käyttöön valtion talousmetsissä, ja jättää kulotusten yhteydessä runsaasti säästöpuita. Yksityismetsätalouden tukijärjestelmä tulisi uudistaa rohkaisemaan metsänomistajia kulotuksen käyttöön metsien uudistamisen yhteydessä. 

– Käynnissä olevissa sertifiointijärjestelmien päivityksissä voitaisiin vaikuttaa kulotusten lisäämiseen, tutkijayliopettaja Henrik Lindberg Hämeenlinnan ammattikorkeakoulusta toteaa.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vanhempi tutkija Pekka Punttila on huolestunut metsäpaloista riippuvaisten luontotyyppien ja lajien taantumisesta, ja hän toivoo, että metsäpaloalueista voitaisiin nykyistä useammin perustaa suojelualueita. 

– Myös ennallistamispolttojen ja luonnon- ja metsänhoidollisten kulotusten lisääminen olisi tärkeää, kuten tuoreissa luontotyyppien ja lajien uhanalaisuuden arvioinneissa on esitetty, Punttila toteaa.

Luoteis-Venäjällä osittaishakkuita jo vuodesta 1910

Venäjällä avohakkuut aloitettiin jo 1910-luvulla. Suomalaisista avohakkuista ne erosivat siinä, että niissä jätettiin hakkaamatta keskimäärin 10–40 prosenttia puustosta, tyypillisesti kosteimmilla ja vaikeakulkuisimmilla kohteilla.  

– Käytännössä Venäjällä toteutettiin juuri sellaisia toimenpiteitä, mitä tutkijat nyt ehdottavat monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa ja Ruotsissa, erityisasiantuntija Ekaterina Shorohova Lukesta kertoo.

Nyt nämä Venäjän metsät ovat suomalaismetsiä erirakenteisempia, sisältävät enemmän lahopuuta ja ovat lajistoltaan monimuotoisempia, mutta niissä on tehty vähemmän kokeellista tutkimusta kuin muualla Fennoskandiassa.

Venäjällä tehtyjä ”epätäydellisiä” avohakkuita jatkettiin aina 1960-luvulle saakka, ja ne tarjoaisivat nyt oivan mahdollisuuden tutkia peitteisyyden säilyttävien hakkuumenetelmien pitkäaikaisvaikutuksia.

– Viimeiset näistä metsistä ovat tulossa päätehakkuuikään, ja suuri kysymys Venäjällä onkin, miten niitä jatkossa käsitellään. Jos seurataan Fennoskandian mallia, tulos nähdään Suomen ja Ruotsin metsien monimuotoisuuden heikossa nykytilassa, Shorohova pohtii.

Suosituksia metsien monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi hakkuiden yhteydessä

 • Kaikki kuolleet puut tulisi säästää, välttää yksittäistenkin lahopuiden tuhoutumista ja kiertää lahopuukeskittymät – kunhan toimet eivät merkittävästi nosta kirjanpainajariskiä.
 • Kuolleiden puiden korjuuta energiapuuksi tulisi välttää.
 • Teknisesti vialliset tai muuten taloudellisesti vähäarvoiset puut tulisi jättää korjaamatta.
 • Vanhojen ja kookkaiden säästöpuiden määrää tulisi lisätä.
 • Säästöpuuryhmien kokoa tulisi kasvattaa ja sijoittaa niitä monimuotoisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin, kuten lahopuukeskittymiin ja korpipainanteisiin.
 • Säästöpuita tulisi valita ja säästää jo taimikonhoidon ja harvennushakkuiden yhteydessä, koska silloin on paremmat edellytykset valita säästöpuiksi hyvin soveltuvia puulajeja ja -yksilöitä. Tämä voidaan toteuttaa jättämällä ne riistatiheikköihin, jotka erottuvat käsittelemättöminä laikkuina myöhemmissä hakkuissa ja/tai päivittämällä ne pistemäisinä kohteina kuviotietoihin.
 • Tekopökkelöiden määrää tulisi lisätä uuden lahopuun tuottamiseksi, myös kasvatushakkuiden yhteydessä. Tekopökkelöistä tulisi tehdä erikokoisia ja eri puulajeista.
 • Säästöpuuston minimimäärä tulisi olla 5–10 prosenttia puuston kokonaistilavuudesta.
 • Arvokkaat elinympäristöt, kuten esimerkiksi korpipainanteet, joita kuviotiedoissa ei välttämättä ole eroteltu, tulisi jättää hakkaamatta.
 • Kulotus tulisi palauttaa valtion talousmetsiin, ja säästöpuustoisten alueiden kulotuksia, ennallistamispolttoja sekä luonnon- ja metsänhoidollisia kulotuksia tulisi lisätä.
 • Metsäpaloalueista tulisi nykyistä useammin perustaa suojelualueita.
 • Yksityismetsätalouden tukijärjestelmää tulisi uudistaa rohkaisemaan metsänomistajia kulotuksen käyttöön.
 • Metsäsertifiointijärjestelmiä tulisi kehittää paremmin luonnon monimuotoisuutta huomioivaksi. Esimerkiksi PEFC:ssä säästöpuiden minimiläpimitta tulisi palauttaa 20 senttimetriin.

Teemanumero ja siihen liittyvät artikkelit:

Teemanumero Ecological Processes -julkaisusarjassa. Editorial: Guillermo J. Martinez-Pastur, Ilkka Vanha-Majamaa, Jerry F. Franklin: Ecological Perspectives on Variable Retention Forestry
Suomenkielinen tiivistelmä

Nyt julkaistut viisi artikkelia ovat osa teemanumeroa, jossa käsitellään avohakkuille vaihtoehtoisia metsänkäsittelymenetelmiä eri puolilla maailmaa, ja varsinkin Fennoskandian osalta vallitsevia säästöpuukäytäntöjä sekä niiden ekologisia vaikutuksia. Näitä menetelmiä käsitellään tässä laajuudessa ilmeisesti ensimmäistä kertaa, toteaa Vanha-Majamaa, yksi teemanumeron toimittajista. Fennoskandiaa käsittelevien artikkelien kirjoittajat ovat Luken, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen, SYKEn sekä Hämeen ja Tampereen ammattikorkeakoulujen, Ruotsista SLUn, Skogforskin ja Silvinformationin sekä Venäjältä Petroskoin Metsäntutkimuslaitoksen ja Pietarin Metsäyliopiston tutkijoita. 

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.

04.06.2020 8:55Tampereen sähkölaitoksen bioenergiahanke etenee
04.06.2020 8:30Uudistunut Toyota Hilux Suomeen loppusyksystä 2020
03.06.2020 16:22Kuljetus- ja vuokrauspalveluita välittävien yritysten vuosi-ilmoitusvaatimukset uudistuvat
03.06.2020 14:32Suur-Seudun Osuuskaupan maatalousliiketoiminnat Hankkijalle
03.06.2020 10:50Täysin uusi Scania-keskus avaa ovensa Pirkkalassa
03.06.2020 10:23Työkaluvaunu-uutta Kamasa Toolsilta
02.06.2020 12:00Brittiläinen Lister Wilder KESLA-traktorivarusteiden jälleenmyyjäksi
02.06.2020 11:22Haluaako yrityksenne mukaan Ammattilehden Hyviä uutisia! lähetykseen? Näin helppoa se on...
02.06.2020 10:00Mercedes-Benz tavoittelee hybridi- ja sähköautoille yli 50 prosentin osuutta myynnistään vuoteen 2030 mennessä
02.06.2020 7:33Tenojoen lohiseurannat käynnistyvät hankalissa olosuhteissa
01.06.2020 19:10LUE TÄSTÄ! Järkälemäinen Kivirock lehti on ilmestynyt - 250 sivua maarakennus- ja kaivosalan asiaa
01.06.2020 16:05Naantalin Sataman liikennejärjestelyt muuttuvat 4.6.2020
01.06.2020 15:11Kiitosimeon Oy ostaa Kuljetus Mankinen Oy:n koko osakekannan
01.06.2020 15:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
01.06.2020 12:45Sisu Auton ja Suvanto Trucksin yhteistyö vahvistuu
01.06.2020 12:38Hyötyautokaupan alamäki muuta autokauppaa loivempi
01.06.2020 8:00Raportti: Bioenergia-alan hiilikädenjälki on ilmaston kannalta edullinen
31.05.2020 12:22Tuontihake korvaa kotimaista metsähaketta - Kemera-asetuksen muutos osaksi talouden elvytystä
31.05.2020 9:00UPM Raflatac laajentaa Forest Film -tuotevalikoimaansa alan ensimmäisellä puupohjaisella polyeteenitarramateriaalilla
30.05.2020 15:10AMMATTILEHTI KOEAJAA: Renault Trucks Master Z.E. - kestävien kuljetusratkaisujen etulinjassa
29.05.2020 15:00Talvirengaslaki muuttuu - autoilijoiden on entistäkin tärkeämpää ennakoida kelejä, jotta ajo on turvallista
29.05.2020 12:11Ahola Transportille tunnustusta parhaana logistiikan toimittajana
29.05.2020 9:44Lakiluonnos joutoalueiden metsitystuesta lausunnolle
28.05.2020 12:44Garmin esitteli suurikokoisen navigaattorimalliston raskaanliikenteen erityistarpeisiin
28.05.2020 12:23Vaisala julkistaa useita havainto- ja ennustetietoja yhdistävän ainutlaatuisen palvelun teiden talvikunnossapitoon
28.05.2020 11:00Puuston hyönteistuhot mahdollista havaita yläilmoista
28.05.2020 9:12Puun energiakäyttö ennätyslukemiin vuonna 2019
28.05.2020 8:00Metsä Fibren Rauman sahan maanrakennustyöt ovat käynnistyneet
27.05.2020 16:00WWF julkaisi oppaan, joka auttaa ketä tahansa vaikuttamaan valtion, kuntien ja seurakuntien omistamien metsien säilymiseen
27.05.2020 14:12Marko Mattila Ponsse Oyj:n johtoryhmään
27.05.2020 12:30Jarmo Vidgrén valittiin Ponssen hallituksen puheenjohtajaksi
27.05.2020 10:40KATSO 22.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
27.05.2020 8:09Jukka Moisio nimitetty Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajaksi
26.05.2020 13:22Mikko Lehikoinen on Logsetin hallituksen uusi jäsen
26.05.2020 13:02Toni Silfverberg on nimitetty Nokian Renkaiden Marketing & Sales Excellence -yksikön johtajaksi ja Nokian Renkaiden johtoryhmän jäseneksi
26.05.2020 12:00Maataloustukien asiakirjat sähköisesti perille
26.05.2020 10:42Turvaistuintestissä hittejä ja huteja
25.05.2020 10:40Uusi tieliikennelaki voimaan 1.6.2020
25.05.2020 8:12Lasten ja nuorten Vapapäivä-kalastustapahtuma järjestetään 5. syyskuuta
25.05.2020 8:00Teollisuuden tuottajahinnat laskivat 7,0 prosenttia edellisvuoden huhtikuusta
24.05.2020 13:00EU:n biodiversiteettistrategiassa hyvät tavoitteet - toteutus kaipaa hiomista
24.05.2020 12:22Metsähallituksen ansiomerkit myönnettiin tärkeille yhteistyökumppaneille
24.05.2020 11:00DAF käynnisti kenttätestit CF Hybrid -kuorma-autolla
23.05.2020 13:00Uusi tieliikennelaki vaikuttaa matkailuautojen nopeuksiin
23.05.2020 7:00Policy brief: Uuden metsätalouden kannustinjärjestelmän tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon suometsien hoidon ympäristövaikutukset
22.05.2020 18:23Koskitukki hakee kumppania metsäkoneurakointiin
22.05.2020 17:33Uusi John Deere H219 harvesteripää isoille harvestereille ja suurille rungoille
22.05.2020 16:00Suomen ensimmäinen Volvo FH XXL liikenteeseen
22.05.2020 10:33Ehdotus EU:n poikkeussääntelyn käyttöönotosta ajokorttien ja tavara- ja linja-autoliikenteen lupien osalta
21.05.2020 16:44Haluaisitko mitata kuljettajien käyttämää turvaväliä?
21.05.2020 15:01UPM kaksinkertaistaa lehtipuuston määrän omissa metsissään
21.05.2020 12:44Rekkaletkoja, automaattibusseja ja tiedonjakoa - useita digitalisaatio- ja automaatiokokeiluja vauhdissa
21.05.2020 12:00EU:n biodiversiteettistrategia astuu vahvasti kansallisen metsäpolitiikan tontille
20.05.2020 17:11IVECO esittelee uudet IVECO S-WAY R -kilpakuorma-autot
20.05.2020 14:02Stora Enson tavoitteena tuplata tekopökkelöiden määrä
20.05.2020 13:00KATSO 15.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
20.05.2020 10:33DAF:lle 200 auton lisätilaus kierrätysyhtiö Renewilta
20.05.2020 10:23KESLA-traktorin metsäperävaunuihin lisää kantavuutta ja Euroopan laajuinen tyyppihyväksyntä
20.05.2020 10:20Laadukas kylmälaukku on erinomainen reissukumppani
19.05.2020 15:00Ammattilaisten sähkötyökaluvalmistaja Hitachi vaihtoi brändinimensä - Uusi nimi on Hikoki
19.05.2020 9:34Rangerista erikoismalli
19.05.2020 8:33Neste avaa 51 uutta jakelupistettä Neste MY uusiutuvalle dieselille - tavoitteena laajentaa saatavuutta koko Suomeen
19.05.2020 8:00Metsäteollisuus edistää monimuotoisuudelle tärkeän lahopuun määrää talousmetsissä
18.05.2020 12:01Kesla investoi uuteen testikeskukseen
18.05.2020 11:11Ponsse tarjoaa Saksassa urakoiville suomalaisille yrityksille palvelua myös suomen kielellä
18.05.2020 10:33Hiab avaa maksuttoman HiConnect-palvelun
18.05.2020 8:40Kemijoen virtaama lähes Niagaran tasolla touko-kesäkuun taitteessa
17.05.2020 9:00UPM viimeistelee yksityiskohtia Uruguayn uuden hallituksen kanssa ja yhtiön kasvuhanke etenee suunnitellusti
16.05.2020 15:22Seitsemiseen syntyi villi metsäpeura 150 vuoden tauon jälkeen
16.05.2020 11:00Otto Lahti, johtava asiantuntija, Traficom: Liikenteen päästöjen vähentäminen puoleen
16.05.2020 9:01"Kadonneen kuormatilan metsästys": Nyt mennään kuormatilakokoon vaikuttavat tekijät läpi osa osalta
15.05.2020 10:11Nokian Renkaat sai ensimmäisenä rengasyhtiönä hyväksynnän Pariisin sopimuksen mukaisille ilmastotavoitteille
15.05.2020 9:34Poikkeuksellisten säiden vaikutus luonnonvaroihin
14.05.2020 17:00Ammattilehti mukana Power Truck Showssa 2021
14.05.2020 10:56Metsä Fibre ja ABB esisopimukseen Kemin biotuotetehtaan sähköjärjestelmistä
14.05.2020 10:55IVECO on tyytyväinen Saksan tekemään päätökseen jatkaa maakaasukäyttöisten kuorma-autojen vapautusta moottoriteiden käyttömaksuista
14.05.2020 10:13Stora Enson metsänistutuskausi täydessä vauhdissa: Yli 260 000 puuntaimea päivässä
14.05.2020 9:25Täysin uusi PEUGEOT e-Expert vastaa kaikkiin ammattikäyttäjien tarpeisiin
14.05.2020 9:21Kirri-Tikkakoski -rinnakkaistie avataan liikenteelle elokuussa
14.05.2020 9:14Rahanpesulaki velvoittaa yrityksiä ilmoittamaan edunsaajansa (omistajansa) kaupparekisteriin 1.7 mennessä
14.05.2020 9:00Ajoneuvojen katsastusaikaväleihin muutoksia
13.05.2020 15:45AQUA CLEAN toimittaa sylinteriryhmäpesulinjan AGCO Powerille
13.05.2020 10:21Huoltovarmuuskeskus ja UPM yhteistyöhön suojavarusteiden hankinnassa
13.05.2020 9:07Continentalilta uutta tietoa CO2-päästöistä ja VECTO-säännöksistä kuljetusyrityksille
13.05.2020 8:45Uusi ë-Jumpy saapuu myyntiin vuoden 2020 toisella puoliskolla
12.05.2020 11:20Valmet toimittaa tuhkankäsittelyjärjestelmän L.D. Celuloselle Brasiliaan
12.05.2020 10:30MAINOSTAJA: Tavoita alan ammattilaiset tehokkaasti uudella tavalla - järkihintaan
12.05.2020 9:44Andritz toimittaa kaasutuslaitoksen ja biomassan käsittelylinjan Brasiliaan
12.05.2020 9:10Jari Kukkonen Originator Oy:n uudeksi varatoimitusjohtajaksi
12.05.2020 8:11VTT:lle Suomen ensimmäinen kvanttitietokone - tähtäimessä Suomen ja Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen
11.05.2020 21:00KATSO 8.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia
11.05.2020 16:11Kuljetus A. Mansoniemi: "Volvoa en vaihda"
11.05.2020 15:20Tuontihake korvaa kotimaista metsähaketta - Kemera-asetuksen muutos osaksi talouden elvytystä
11.05.2020 11:20Puukauppa vilkastui hieman - metsäteollisuudella iso rooli koronakriisistä toipumisessa
11.05.2020 9:00Suomen Biokiertotuote Oy:n patentoitu menetelmä säästää luontoa ja rahapussia
11.05.2020 7:11Tieturvallisuusviikko Vianoreissa 11.-16. toukokuuta: ilmainen rengastarkastus kaikille autoille
10.05.2020 9:00Langatonta kauko-ohjausta - vaikka puutavara-autoon
10.05.2020 8:00UPM:n ja Liikenneturvan verkkokurssi parantaa työmatkojen turvallisuutta
09.05.2020 15:50AMMATTILEHTI KOEAJAA: Chevrolet Silverado 2500 HD Crew Cab LTZ Z71 - Kun mikään ei riitä
09.05.2020 9:22Rengas kiertää ahkerasti koronakurimuksen keskelläkin

Näytä lisää »