Ponssen osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2021 - mahtava tulos ja vahva tilauskanta

26.10.2021 13:44

ponsse_logo.jpg

- Liikevaihto oli 523,4 (Q1-Q3/2020 431,4) miljoonaa euroa.

- Q3 liikevaihto oli 172,6 (Q3/2020 155,0) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 56,3 (Q1-Q3/2020 43,4) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,8 (10,1).

- Q3 liiketulos oli 20,0 (Q3/2020 21,6) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 11,6 (13,9).

- Tulos ennen veroja oli 54,7 (Q1-Q3/2020 22,7) miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 50,1 (15,6) miljoonaa euroa. 

- Osakekohtainen tulos oli 1,40 (0,52) euroa.

- Omavaraisuusaste oli 61,8 (47,5) prosenttia.

- Tilauskanta oli 402,3 (178,5) miljoonaa euroa

- Tulosohjaus, päivitetty 13.10.2021: Konsernin euromääräisen liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2021 merkittävästi suurempi kuin 2020. Aiempi tulosohjaus arvioi konsernin euromääräisen liiketuloksen olevan vuonna 2021 hieman suurempi kuin 2020. 

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

PONSSE-metsäkoneiden kysyntä jatkui erinomaisena vuoden kolmannella neljänneksellä. Asiakkaidemme hyvä työtilanne heijastui positiivisesti kaikkiin liiketoiminta-alueisiimme ja kasvu jatkui vahvana. Ponssen tilausvirta kolmannella vuosineljänneksellä oli 219,5 miljoonaa euroa ja tilauskantamme vahvistui historiallisen korkeaan 402,3 miljoonaan euroon. Komponenttien saatavuus jatkui erittäin haastavana, mutta pystyimme lopulta valmistamaan kaikki tuotanto-ohjelmamme PONSSE-metsäkoneet. Kulunut neljännes oli hyvä onnistuminen kasvun, kannattavuuden ja rahavirtojen näkökulmasta.

Voimakkainta kysyntä on tällä hetkellä Venäjällä, Pohjois-Euroopassa ja Amerikan mantereella. Käytännössä kaikki markkina-alueemme kasvavat hyvin. Huoltopalveluidemme kasvu on jatkanut erittäin voimakkaana ja vaihtokoneiden kysyntä on ollut aktiivista. Rahavirtamme oli erittäin vahva kuluneella neljänneksellä.

Osien ja komponenttien saatavuus on jatkunut haastavana kovan kone- ja laitevalmistuksen kysynnän vuoksi. Komponenttisaatavuus heikentyi kuluneen neljänneksen aikana ja suurimmat haasteet liittyivät puolijohdeteollisuuden tuotteisiin ja hydrauliikkakomponenttien saatavuuteen. Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino vaikuttaa sekä heikentyvänä saatavuutena, että nousevina kustannuksina. Tilanteen tekee Ponssen kannalta haastavaksi se, ettei kohonneita kustannuksia voi kokonaisuudessaan siirtää suoraan asiakkaillemme. Tähän vaikuttaa tuotantomme pitkä tilauskanta, jo sovittujen konekauppojen hinnoittelu ja asiakkaidemme haasteet omassa liiketoiminnassaan korjuukustannusten kasvaessa. Haemme jatkuvasti yhdessä toimittajiemme kanssa kestäviä ratkaisuja kustannusnousun hillitsemiseksi. Ponsse on pärjännyt tilanteeseen nähden hyvin, kiitos kyvykkään henkilöstömme ja erinomaisten toimittajasuhteidemme.

Osien ja komponenttien saatavuus tulee olemaan haaste myös kuluvan neljänneksen aikana. Teemme kaikkemme tilanteen parantamiseksi yhdessä toimittajaverkostomme kanssa. Kannattavuuden osalta tilanne on haastava. Tuottavuuden kehittyminen tukee kannattavuuttamme, mutta materiaalikustannusten nousu heikentää bruttokatetta. Samalla myös liiketoiminnan kustannukset ovat nousussa. Vertailukauteen nähden tuloksemme tulee kasvamaan merkittävästi, mutta suhteellisen kannattavuuden osalta riittää töitä.

Ponssen henkilökunta on tuotanto-, myynti- ja huoltopalveluhenkilöstöämme lukuun ottamatta työskennellyt etätöissä koronapandemian alusta lähtien. Vieremän tehtaamme toimihenkilöt jatkavat edelleen etätöissä suojataksemme tuotantomme jatkuvuutta. Samalla noudatamme äärimmäistä huolellisuutta myös muissa toimipisteissämme koronatartuntojen välttämiseksi. On erittäin tärkeää, että henkilöstömme pysyy terveenä ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme täydellä teholla.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 523,4 (431,4) miljoonaa euroa, joka on 21,3 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 80,1 (77,7) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 33,6 (42,2) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 19,2 (24,1) prosenttia, Venäjä ja Aasia 20,3 (12,4) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 26,4 (20,8) prosenttia sekä muut maat 0,5 (0,5) prosenttia.

TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 56,3 (43,4) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,8 (10,1) prosenttiaKonsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 21,1 (9,3) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 72,3 (61,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 42,3 (33,5) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -1,6 (-20,7) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -1,0 (-18,7) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 59,5 (109,2) miljoonaa euroa, joiden alenemisen ja maltillisen valuuttakurssikehityksen myötä vaikutukset rahoituseriin ovat katsauskaudella vähentyneet merkittävästi. Vertailukauden realisoitumattomat valuuttakurssitappiot koostuivat pääosin konsernin sisäisten ostovelkojen arvostamisesta Ponsse Latin America Ltda ja OOO Ponsse yhtiöissä.

Katsauskauden efektiiviseen veroasteeseen vaikuttaa Ponsse Latin America -tytäryhtiön kirjattu täysimääräinen verokulu, joka liittyy konsernissa tilinpäätöksessä 2020 kirjattuun ja katsauskaudella tytäryhtiössä loppuun saatettuun emoyhtiön nettosijoituksen arvostamiseen. Verokulun lopullisuus ratkeaa viranomaispäätösten jälkeen. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista, joiden arvostamiseen liittyvistä suojaamattomien erien realisoitumattomista kurssitappioista kirjaamattomat verosaamiset vaikuttivat konsernin efektiiviseen veroasteeseen vertailukaudella.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 39,2 (14,6) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,40 (0,52) euroa.

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 479,4 (511,7) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 172,3 (172,5) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 49,3 (47,3) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 75,5 (123,3) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 280,9 (239,9) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 226,1 (228,1) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 54,2 (161,8) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla, joita ei ole käytössä katsauskauden lopussa. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat -21,3 (38,5) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) -7,6 (16,0) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 61,8 (47,5) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 50,1 (15,6) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -18,0 (-12,2) miljoonaa euroa.

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS

Yhtiö on palautunut covid-19-pandemian vaikutuksista tuotteiden kysyntään odotettua nopeammin. Covid-19-pandemia on kuitenkin aiheuttanut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto seuraa aktiivisesti pandemian kehittymistä. Covid-19-pandemia on vaikuttanut merkittävästi komponenttien saatavuuteen. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja tullaan toteuttamaan tarkkaa harkintaa käyttäen myös jatkossa. 

Pandemiarajoitukset ovat näkyneet yhtiön kaikissa toiminnoissa ympäri maailmaa. Päätöksenteon lähtökohtana on ollut asiakkaiden ja kaikkien ponsselaisten terveys ja turvallisuus. Yhtiön toimihenkilöt ovat työskennelleet pääosin etätöissä valmistavien yksiköiden ja myynti- ja huoltopalveluverkoston toimiessa normaalisti.

Rahoituksen osalta yhtiö on tehnyt kaikki tarvittavat toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi. Yhtiö on analysoinut myyntisaamisten luottoriskejä ja luottotappiovarauksia ja todennut, että varauksia on tehty riittävästi katsauskauden päättyessä. Yhtiöllä ei ole ilmennyt viitteitä liikearvon tai aktivoitujen kehittämismenojen arvon mahdollisesta alentumisesta.

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 755,2 (378,6) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 402,3 (178,5) miljoonaa euroa.

JAKELUVERKOSTO 

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.

TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 16,7 (15,2) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 5,7 (6,0) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 18,3 (12,3) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.

JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Jussi Hentuselle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle.

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla: 
Pohjois-Eurooppa: 
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska sekä Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa: 
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta), 
Clément Puybaret (Ranska), 
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia: 
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä), 
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja 
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani). 

Pohjois- ja Etelä-Amerikka: 
Pekka Ruuskanen (USA), 
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 924 (1 768) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 966 (1 759) henkilöä.

OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–30.9.2021 oli 990 128 kappaletta, joka on 3,5 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 38,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 29,15 euroa osakkeelta ja ylin 45,85 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 39,85 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 1 115,8 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta. 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 7.4.2021.

HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt. 

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta. 

LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen ja komponenttien saatavuuteen. Maailman talouden ennakoitua nopeampi elpyminen ja kysynnän nopea kasvu ovat johtaneet tietyillä komponenttiryhmillä saatavuusongelmiin. Talouden nopea suhdannemuutos saattaa johtaa saatavuuden lisäksi myös korkeaan inflaatiokehitykseen komponenttimarkkinoilla. Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Covid-19-pandemian vaikutuksista on kerrottu tämän tiedotteen kappaleessa ”COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS”.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liiketuloksen arvioidaan olevan vuonna 2021 merkittävästi suurempi kuin 2020.

Covid-19-pandemian vaikutusta Ponssen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin ja maksuvalmiuteen arvioidaan jatkuvasti.

Osien ja komponenttien saatavuuteen ja kustannusten nousuun liittyviin paineisiin pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja tullaan toteuttamaan tarkkaa harkintaa käyttäen.

02.12.2021 14:53Vehon Baltian laajenemissuunnitelmalle kilpailuviranomaisen vahvistus
02.12.2021 12:18Junnikkala investoi Valutecin kanavakuivaamoon Oulaisissa
02.12.2021 11:54Segway yrittää mönkijämarkkinoiden valtausta
02.12.2021 9:52UPM:ltä muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina
02.12.2021 9:12Tutkijoiden laskelmat: bioenergialle maltillista kasvua
01.12.2021 11:32Toimitusvaikeudet jarruttavat ajoneuvojen ensirekisteröintejä
01.12.2021 11:11Valmet Automotive julkistaa oman akkutuoteperheensä ensimmäisen tuotteen, Modular Power Pack-akkujärjestelmän
30.11.2021 16:00IVECO T-WAY voitti arvostetun German Design Award -palkinnon
30.11.2021 15:22Fixus ja Suomen Koripalloliitto jatkavat yhteistyötään
30.11.2021 14:33Henkilövalintoja Metsämiesten Säätiön hallituksessa

Siirry arkistoon »