Ponssen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021 - tilauskanta vahvistui merkittävästi

20.04.2021 10:00

ponsselogo.jpg

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

- Liikevaihto oli 163,4 (144,5) miljoonaa euroa.
- Liiketulos oli 16,8 (13,4) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 10,3 (9,3).
- Tulos ennen veroja oli 15,3 (-1,6) miljoonaa euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli 14,8 (-11,7) miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos oli 0,31 (-0,11) euroa.
- Omavaraisuusaste oli 60,4 (46,5) prosenttia.
- Tilauskanta oli 308,0 (209,2) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Metsäkonemarkkinoiden positiivinen kehitys jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä voimakkaasti. Metsäteollisuuden hyvä tilanne virkisti kysyntää heti vuoden alussa ja tilausvirtamme kiihtyi koko neljänneksen ajan. Ponssen tilausvirta oli erinomainen 299 miljoonaa euroa ja tilauskantamme vahvistui 308 miljoonaan euroon. Vieremän tehtaamme valmisti uusia PONSSE-metsäkoneita täydellä kapasiteetilla.

Metsäkoneiden markkinatilanne on maailmanlaajuisesti hyvä. Isojen markkinoiden kysyntä on vahvistunut ollen erinomaisella tasolla varsinkin Venäjällä ja Suomessa. Asiakkaidemme vakaa työtilanne on näkynyt huoltopalveluidemme voimakkaana kasvuna. Samalla vaihtokoneiden kysyntä on ollut aktiivista ja pienentyvä vaihtokonevarastomme on helpottanut liiketoiminnan rahavirtaa. Onnistuimme katsauskaudella hyvin ja varsinkin rahavirtamme oli erittäin vahva. Kasvun vauhdittamana myös kannattavuutemme kehittyi positiivisesti.

Toimittajaverkostomme on ollut kovilla rajun kysynnän vuoksi. Kone- ja laitevalmistuksen kuumentunut kysyntä on vaikuttanut toimittajaverkostoomme ja osien saatavuudessa on ollut haasteita. Myös puolijohdeteollisuuden tuotteiden, kuten prosessorien, saatavuus on ollut ongelmallista. Olemme pärjänneet komponenttien saatavuushaasteissa tilanteeseen nähden hyvin ja koneemme ovat valmistuneet Vieremän tehtaaltamme suunnitellusti. Saatavuuden ohella toinen toimittajaverkostoon liittyvä haaste on ollut osien ja komponenttien merkittävät hinnannostopyrkimykset. Paine kustannusten nousuun on ollut voimakasta ja haemme yhteistyössä toimittajiemme kanssa kestäviä ratkaisuja kustannusnousun hillitsemiseksi.

Ponssen toimihenkilöt jatkavat etätöissä, jotta voisimme paremmin suojata tehtaamme ja huoltopalveluverkostomme koronapandemialta. On erittäin tärkeää, että ihmisemme pysyvät terveinä ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme mahdollisimman tehokkaasti.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta toimintamme kehitys on jatkunut voimakkaana. Lanseerasimme kuluneella neljänneksellä uudistetun PONSSE Scorpion -tuoteperheen, joka sai markkinoilla innostuneen vastaanoton. Ponsselaiset tekivät tuotteen kehitystyössä erinomaista yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Pääsemme aloittamaan uuden Scorpionin valmistuksen kesälomien jälkeen.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 163,4 (144,5) miljoonaa euroa, joka on 13,1 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 73,5 (69,8) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 41,5 (49,4) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 20,9 (20,4) prosenttia, Venäjä ja Aasia 15,0 (7,9) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 22,2 (21,5) prosenttia sekä muut maat 0,4 (0,8) prosenttia.

TULOSKEHITYS

Liiketulos oli 16,8 (13,4) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,3 (9,3) prosenttiaKonsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 18,0 (-0,8) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 23,6 (22,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 14,3 (13,3) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -1,5 (-15,0) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli -1,5 (-14,2) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 54,6 (114,3) miljoonaa euroa, joiden alenemisen ja maltillisen valuuttakurssikehityksen myötä vaikutukset rahoituseriin ovat katsauskaudella vähentyneet merkittävästi. Vertailukauden realisoitumattomat valuuttakurssitappiot koostuivat pääosin konsernin sisäisten ostovelkojen arvostamisesta Ponsse Latin America Ltda ja OOO Ponsse yhtiöissä.

Katsauskauden efektiiviseen veroasteeseen vaikuttaa Ponsse Latin America -tytäryhtiön kirjattu verokulu, joka liittyy konsernissa tilinpäätöksessä 2020 kirjattuun ja katsauskaudella tytäryhtiössä loppuun saatettuun emoyhtiön nettosijoituksen arvostamiseen. Verokulun lopullisuus ratkeaa viranomaispäätösten jälkeen. Emoyhtiön saatavat tytäryhtiöiltä koostuvat pääosin myyntisaamisista, joiden arvostamiseen liittyvistä suojaamattomien erien realisoitumattomista kurssitappioista kirjaamattomat verosaamiset vaikuttivat konsernin efektiiviseen veroasteeseen vertailukaudella.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 8,8 (-3,2) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,31 (-0,11) euroa.

TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 450,8 (501,3) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 156,8 (171,8) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 44,9 (42,0) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 72,7 (114,3) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 265,9 (230,9) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 212,4 (216,5) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 54,0 (163,9) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään nostamalla rahoituslimiiteistä ja yritystodistusohjelman kautta lyhytaikaista lainaa. Yhtiön rahoituslimiiteistä on käytössä 0%. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat -18,7 (49,6) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) -7,0 (21,5) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 60,4 (46,5) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli 14,8 (-11,7) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -4,8 (-5,6) miljoonaa euroa.

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS

Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto seuraa aktiivisesti pandemian kehittymistä. Koronapandemia voi vaikuttaa merkittävästi komponenttien saatavuuteen. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen myös jatkossa.

Pandemiarajoitukset näkyivät yhtiön kaikissa toiminnoissa ympäri maailmaa. Päätöksenteon lähtökohtana oli asiakkaiden ja kaikkien ponsselaisten terveys ja turvallisuus. Yhtiön toimihenkilöt työskentelevät edelleen etätöissä, valmistavien yksiköiden ja huoltopalveluverkoston toimiessa normaalisti.

Rahoituksen osalta yhtiö on tehnyt kaikki tarvittavat toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi. Yhtiö on analysoinut myyntisaamisten luottoriskejä sekä luottotappiovarauksia ja todennut, että varauksia on tehty riittävästi katsauskauden päättyessä.

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 299,4 (106,8) miljoonan euron arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 308,0 (209,2) miljoonaa euroa.

JAKELUVERKOSTO

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina sekä Epec Oy, Suomi. Konserniin kuuluu myös kiinteistöyhtiö Ponsse Centre, Venäjä. Lisäksi konserniin kuuluu osakkuusyhtiö Sunit Oy, Suomi, josta Ponsse Oyj:n omistusosuus on 34 prosenttia.

TUOTEKEHITYS JA INVESTOINNIT

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 5,1 (5,5) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 1,6 (1,9) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 4,8 (5,6) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.

JOHTO

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Jussi Hentuselle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:
Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska sekä Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Unkari, Romania, Slovenia, Kroatia ja Serbia 28.2.2021 saakka, Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria 1.3.2021 alkaen) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 881 (1 775) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 903 (1 773) henkilöä.

 

OSAKKEET

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.3.2021 oli 324 493 kappaletta, joka on 1,16 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 10,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 29,15 euroa osakkeelta ja ylin 38,70 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 37,80 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 1 058,4 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 227 omaa osaketta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen tiedote 7.4.2021.

HALLINNOINTI

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallitus on vahvistanut tämän hallinnointikoodin, joka noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Koodin tarkoituksena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt.

Hallinnointikoodi on luettavissa yhtiön internet-sivujen sijoittajaosiossa.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta perustuu yhtiön arvoihin sekä strategisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön strategiassa määritettyjen tavoitteiden toteutumista sekä turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja seurata liiketoiminnassa esiintyviä riskejä, joilla voi olla vaikutusta yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen tai liiketoiminnan jatkuvuuteen. Tämän pohjalta tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla riskejä ennaltaehkäistään ja havaittuihin riskeihin reagoidaan.

Riskienhallinta on osa normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmää. Riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka.

Riskinä pidetään mitä tahansa tapahtumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Toisaalta riski voi olla myös positiivinen tapahtuma, jolloin riskiä käsitellään mahdollisuutena. Kukin riski arvioidaan sen vaikutuksen ja toteutumisen todennäköisyyden perusteella. Riskien hallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen ja siirtäminen. Lisäksi riskejä voidaan hallita kontrolloimalla ja minimoimalla niiden vaikutusta.

LÄHIAJAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Maailman talouden epävarmuus saattaa vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen ja komponenttien saatavuuteen. Maailman talouden ennakoitua nopeampi elpyminen ja kysynnän nopea kasvu ovat johtaneet tietyillä komponenttiryhmillä saatavuusongelmiin. Talouden nopea suhdannemuutos saattaa johtaa saatavuuden lisäksi myös korkeaan inflaatiokehitykseen komponenttimarkkinoilla. Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Erityisesti geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

COVID-19-pandemian vaikutuksista on kerrottu tämän tiedotteen kappaleessa ”COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS”.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Konsernin euromääräisen liiketuloksen odotetaan olevan vuonna 2021 hieman suurempi kuin 2020.

Koronapandemian vaikutusta Ponssen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, toiminnan tuloksiin ja maksuvalmiuteen arvioidaan jatkuvasti.

Osien ja komponenttien saatavuuteen ja kustannusten nousuun liittyviin paineisiin pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan ja investointeja toteutetaan tarkkaa harkintaa käyttäen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Helmikuussa lanseeratun PONSSE Scorpionin uusi Future Cabin -ohjaamo voitti tuotesuunnittelun palkinnon kansainvälisesti arvostetussa Red Dot -muotoilukilpailussa, mistä on annettu erillinen lehdistötiedote 12.4.2021. Voitto tuli tuotesuunnittelu-kategoriassa korkeimmalla Best of the Best -palkinnolla ohjaamon innovatiivisesta muotoilusta. Palkinto on kilpailun korkein saavutettavissa oleva palkinto, joka myönnetään palkintoluokkien parhaimmille tuotteille.

14.05.2021 9:33Akaan raakapuuterminaalin rata sähköistetätään 21.5.2021
14.05.2021 9:12Puunpoistot maanteiden varsilta jatkuvat Keski-Suomessa
14.05.2021 8:10Euroopan metsät 2020 -raportti julkaistu - metsien pinta-ala ja puuston määrä ovat kasvaneet edelleen
13.05.2021 13:00Raskaspari kehittää toimintaansa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
13.05.2021 11:00Teollisuuden liikevaihto kasvoi maaliskuussa 4,7 prosenttia
12.05.2021 18:10KOMATSU 100 JA METSÄKONEET 60 VUOTTA: Komatsu Forest rakentaa juhlavuotena uuden tehtaan, esittelee uuden ilmeen ja tuo markkinoille uutta teknologiaa
12.05.2021 11:16MAN TGX palkittiin muotoilusta
12.05.2021 9:13Moottoriajoneuvojen luvattomat käytöt ja varkaudet ovat vähentyneet huomattavasti
12.05.2021 9:00Tutkimus: Avohakkuiden metsäojituksilla haitallisia vaikutuksia
11.05.2021 17:00Uusi työkalu laskee ohjaavien ja vetoakseleiden renkaiden CO2-päästöt

Siirry arkistoon »