Uusi rehulaki voimaan 1.1.2021

30.12.2020 15:47

Maa-_ja_metsatalousministerio.png

Tasavallan presidentti on vahvistanut vuoden 2021 alussa voimaan tulevan uuden rehulain, jolla rehulainsäädäntöön tehtiin EU-lainsäädännön ja kansallisten tarpeiden edellyttämät muutokset. Uudistuksella minimoidaan toimijoille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa hyvää rehuturvallisuuden tasoa vaarantamatta. Uudistetussa laissa säädetään myös uusista valvontaan liittyvistä työkaluista.

Rehulainsäädäntöä päivitettiin uudistuksessa vastaamaan Euroopan unionin valvonta-asetusta, ja säädösten terminologiaa yhdenmukaistettiin EU-lainsäädännön ja elintarvikeketjun muun lainsäädännön kanssa. Uudistetussa laissa otettiin huomioon muun muassa se, että erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista säädetään jatkossa komission asetuksella komission direktiivin sijaan. Uudistuksessa parannettiin myös lain rakennetta ja luettavuutta sekä päivitettiin sen nojalla annettavaa alemman asteista sääntelyä rehualan toiminnanharjoittamisesta.

Valvontaviranomaisille laajempi toimivalta

Uudessa laissa säädetään muun muassa toimijan luotettavuudesta sekä valvontaviranomaisten oikeudesta saada tietoja toimijan julkisoikeudellisten velvoitteiden, kuten verojen ja muiden lakisääteisten maksujen hoitamisesta. Tältä osin uudistus on osa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaa, ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia muutettiin samalla vastaavasti.

Valvontaviranomaisella on lisäksi jatkossa mahdollisuus tehdä tarkastuksia myös pääasiallisesti asumiseen käytetyissä tiloissa. Aikaisemmin kotitarkastus on ollut mahdollinen vain lähinnä rikosepäilyn yhteydessä, mutta EU-lainsäädännön muutosten myötä valvontamahdollisuuksia on nyt siis lisätty. Muutos parantaa muun muassa verkkokaupan valvontamahdollisuuksia.

Verkkokaupan valvonta tehostuu jatkossa myös sitä kautta, että valvontaviranomaisilla on nyt mahdollisuus myös tunnistautumattomaan näytteenottoon. Viranomaiset voivat tilata näytteitä tunnistautumatta viranomaiseksi, ja näitäkin näytteitä voidaan käyttää virallisessa valvonnassa.

Valvontaviranomaisella on jatkossa lisäksi mahdollisuus määrätä internetsivusto tai sen osa suljettavaksi, jos määräystenvastaisen rehun myyntiä ei voida estää muilla keinoin. Kyseessä on kuitenkin viimesijainen keino, jota voidaan siis käyttää vasta, jos rehujen turvallisuutta tai säännösten mukaisuutta ei muuten kyetä varmistamaan.

Rehualan toimijan rekisteröinti tai hyväksyminen voidaan lisäksi tarvittaessa keskeyttää tai peruuttaa. Uutena edellytyksenä tälle on se, että toimijaa ei enää pidetä laissa tarkoitetulla tavalla luotettavana ja että peruste tälle on luonteeltaan olennainen ja vakava. Lisäedellytyksenä on se, ettei toimija ole viranomaisen määräyksestä huolimatta korjannut laiminlyöntiään.

Lakiin lisättiin myös uusi nopea pakkokeino, rehuvalvonnan seuraamusmaksu. Sillä pyritään toisaalta ennaltaehkäisemään määräysten vastaista toimintaa ja toisaalta estämään sen jatkaminen nopeasti ja tehokkaasti.

Uudistuksen yhteydessä parannettiin lisäksi viranomaisten tiedonsaantia ja vahvistettiin Ruokaviraston asiantuntija-asemaa rikosprosessissa. Valvontaa tehostetaan jatkossa myös viranomaisten yhteistyötä kehittämällä.

22.01.2021 23:25KATSO TÄSTÄ 22.1.2021 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
23.01.2021 16:00Raskaan kaluston huollot ja varustelut kehittyy alan muuttuviin tarpeisiin
23.01.2021 11:00Päivitä metsäkoneen mittalaite-PC edullisesti vaatimusten mukaiseksi
22.01.2021 13:02Metsä Board suunnittelee taivekartogin tuotannon kasvattamista
22.01.2021 10:15Uusi hakkuulaite vaativiin kohteisiin - Komatsu C164
22.01.2021 7:44Nokian Renkaiden Suomen-tehtaalla solmittiin joustosopimus vuodelle 2021
21.01.2021 17:45HELLAlta uuden sukupolven LED-työvalot työkoneisiin ja kuljetuskalustoon
21.01.2021 16:10Uudet pakkas-sylinterit ja jarruliittimet Metal Worksilta
21.01.2021 11:52Suomen Partiolaiset: Lasten ja nuorten harrastustoiminta mahdollistettava poikkeusoloista huolimatta
21.01.2021 9:15Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden miesten työllistyminen naisia hankalampaa

Siirry arkistoon »